Yes
No

Dalībvalstis var paļauties uz ES atbalstu, izstrādājot kopēju patvēruma un imigrācijas politiku, kuras pamatā ir solidaritāte, migrācijas plūsmu efektīva pārvaldība, taisnīga attieksme pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, un pasākumi nelegālās imigrācijas un cilvēku tirdzniecības apkarošanai. ​