No
No

ERP ētikas vadlīniju pamatā ir tādas vērtības kā neatkarība, godprātība, objektivitāte, pārredzamība un profesionālisms. Tās attiecas uz visiem ERP locekļiem un darbiniekiem.

Ētikas vadlīnijas

ERP atzīst INTOSAI Ētikas kodeksā(opens in new window) (ISSAI 130) izklāstītās prasības un ir iekļāvusi tās savu ētikas vadlīniju pirmajā daļā, kura piemērojama visiem ERP locekļiem un darbiniekiem. Ar šo vadlīniju palīdzību ir paredzēts nodrošināt to, lai ikdienā pieņemtie lēmumi gan revīzijas jomā, gan attiecībā uz iestādes pārvaldību atbilstu INTOSAI Ētikas kodeksa principiem. Vadlīniju otrā daļa ir vērsta uz to darbinieku ētiskajiem pienākumiem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi.

ERP locekļu ētikas kodekss

ERP locekļiem ir jāievēro ētikas kodekss, kurā noteikts pienākums ievērot šādus ētikas principus: godprātība, neatkarība, objektivitāte, kompetence, profesionāla rīcība, konfidencialitāte, pārredzamība, cieņa, atdeve, lojalitāte, dickrēcija un koleģialitāte.

ERP publicē tās locekļu interešu un interešu konflikta neesamības deklarācijas iestādes struktūrshēmā.

ERP ētikas satvara izvērtēšana

ERP ētikas satvara profesionālizvērtēšanu 2019. gadā veica Polijas un Horvātijas augstākās revīzijas iestādes – abām ir pieredze šajā jomā. Profesionālizvērtēšanas ziņojumā secināts, ka ERP bija izveidojusi pareizus standartus, īpaši ar savām ētikas vadlīnijām visiem darbiniekiem un ētikas kodeksu Palātas locekļiem. Tomēr profesionālizvērtēšanas grupa sagatavoja konkrētus ieteikumus vēl skaidrākam un saskanīgākam ERP ētikas satvaram, kas tiek pastāvīgi uzlabots.

ERP ētikas satvara turpmāka pārskatīšana tika pabeigta 2022. gadā. Pēc novērtējuma, ko veica neatkarīgs konsultants, kurš sniedza vairākus ieteikumus dažādās jomās, tika atjauninātas ERP ētikas vadlīnijas.

Ētikas komiteja

Ētikas komitejā darbojas trīs locekļi, kurus pēc priekšsēdētāja ierosinājuma ieceļ Palāta uz triju gadu termiņu (ar iespēju termiņu vienu reizi pagarināt): divi ERP locekļi un ārējs loceklis, kas izvēlēts, pamatojoties uz savām spējām, pieredzi un profesionālajām īpašībām.

Ētikas komiteja apspriež ētikas jautājumus, kurus tā atzīst par svarīgiem attiecībā uz ERP standartiem un reputāciju, tostarp Palātas locekļu ārējās darbības.

Pastāvīgie locekļi:

  • George Marius Hyzler, ERP loceklis
  • Lefteris Christoforou, ERP loceklis
  • Melchior Wathelet, bijušais Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāts

Aizstājējlocekļi:

  • François-Roger Cazala, ERP loceklis
  • Nikolaos Milionis, ERP loceklis
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, bijušais Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāts

Ētikas konsultanti

Ģenerālsekretārs ieceļ ētikas konsultantus no ERP personāla vidus.

Ikvienam darbiniekam ir tiesības un iespēja konsultantiem prasīt konfidenciālu un objektīvu padomu šādos jautājumos:

  • vērtības un principi, kuru apliecinājums tiek sagaidīts no personāla (piemēram, neatkarība, godprātība, objektivitāte, profesionālisms);
  • īpaši jutīgi jautājumi, piemēram, faktisks vai šķietams interešu konflikts, dāvanu pieņemšana u. c.

Dāvanas un viesmīlība

ERP locekļi nedrīkst pieņemt dāvanas, kuru vērtība pārsniedz 150 EUR. Ja diplomātiskas tradīcijas dēļ viņi saņem dāvanas, kuru vērtība pārsniedz šo summu, tās ir jānodod ģenerālsekretāram. Palātas sekretariātam ir jāreģistrē dāvanas, kuru vērtība ir virs 150 EUR, un šis reģistrs pēc pieprasījuma jādara publiski pieejams. ERP locekļi nedrīkst saņemt nekāda veida samaksu par ārējām darbībām vai publikācijām, kas veiktas pilnvaru termiņā. Ja samaksa ir veikta, tā jāziedo locekļa izvēlētajai labdarības organizācijai.

ERP personāls nedrīkst no trešām personām pieņemt dāvanas, pakalpojumus, piemēram, maltītes un izmitināšanu, vai citas priekšrocības, kuru izteiksme naudā pārsniedz 50 EUR. Dāvanas, kuru vērtība ir 50 EUR un 150 EUR, var pieņemt tikai ar iecēlējinstitūcijas atļauju.

Augstākā līmeņa ierēdņu profesionālā darbība pēc aiziešanas no dienesta

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 16. pantu arī pēc aiziešanas no dienesta visiem ierēdņiem ir pienākums ievērot godprātību un diskrēciju attiecībā uz dažu amatu ieņemšanu vai labumu pieņemšanu. Bijušie ierēdņi, kuri vēlas iesaistīties profesionālajā darbībā divu gadu laikā pēc aiziešanas no dienesta, par to informē savu bijušo iestādi, lai tā varētu pieņemt lēmumu šajā jautājumā – vai nu aizliegt šo darbību veikt, vai arī to atļaut (piemērojot atbilstīgus ierobežojumus).

Turklāt attiecībā uz bijušajiem augstākā līmeņa ierēdņiem Civildienesta noteikumu 16. panta trešajā daļā ir paredzēts, ka 12 mēnešu laikā pēc aiziešanas no dienesta iecēlējinstitūcija principā aizliedz iesaistīties lobēšanā vai aizstāvības darbā attiecībā uz viņu bijušās iestādes darbiniekiem par labu viņu uzņēmumiem, klientiem vai darba devējiem par jautājumiem, par kuriem viņi bija atbildīgi pēdējo trīs dienestā pavadīto gadu laikā.

Civildienesta noteikumu 16. panta ceturtajā daļā prasīts, lai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1725 katra iestāde ik gadu publicē informāciju par minētā panta trešās daļas īstenošanu, tostarp izskatīto lietu sarakstu.

Informācija par ERP ierēdņu profesionālo darbību pēc dienesta attiecību izbeigšanas ir sniegta šajā ziņojumā:

Paziņojums par informācijas publicēšanu saistībā ar augstākā līmeņa ierēdņu profesionālo darbību pēc aiziešanas no dienesta (Civildienesta noteikumu 16. panta trešā un ceturtā daļa) – 2022. gada ziņojums

Tematiskās saites