No
No
 

Sadarbojoties ar kolēģiem, partneriem, revidējamajām vienībām un plašāku sabiedrību, Eiropas Revīzijas palāta mudina visus darbiniekus veicināt godprātības un atbildības kultūru.

Trauksmes celšanai ERP ir izveidojusi ziņošanas kanālus, kas nodrošina pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

Lai ziņotu par nopietniem pārkāpumiem, izmantojiet turpmāk doto saziņas veidlapu. Veidlapā aprakstiet iespējamos pārkāpumus un skaidri norādiet, vai uzskatāt sevi par trauksmes cēlēju un vai vēlaties, lai jūsu identitāte paliktu konfidenciāla.

Noderīgas saites