Yes
No

​ERP ir aktīva locekle INTOSAI un tās Eiropas reģionālajā organizācijā EUROSAI. Tādējādi ERP veicina publiskā sektora revidenta profesijas attīstību visā pasaulē.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija) ir profesionāla organizācija, kas apvieno to valstu augstākās revīzijas iestādes (ARI), kuras ir ANO vai tās specializēto aģentūru dalībvalstis. Pašlaik INTOSAI ir 195 pilntiesīgi locekļi (no tiem ERP ir vienīgā pārnacionālā struktūra), piecas starptautiskas organizācijas, kurām ir asociētā locekļa statuss, un divi saistītie locekļi. INTOSAI ir iekļauta ANO atbalsta organizāciju sarakstā.

Kopš 1980. gada un vēl pirms kļūšanas par pilntiesīgu locekli ERP ir aktīvi piedalījusies vairākās INTOSAI darbībās un darba plūsmās, jo īpaši sniedzot praktisku ieguldījumu standartu un norādījumu sagatavošanā, kā arī veicinot paraugpraksi un kvalitātes nodrošināšanu. ERP ir piedalījusies arī katrā INTOSAI kongresā, kas notiek reizi trijos gados, daudzos gadījumos uzņemoties atbildību par kongresa tēmu.

2004. gadā ERP kļuva par pilntiesīgu INTOSAI locekli pēc tam, kad tika grozīti INTOSAI statūti attiecībā uz augstāko revīzijas iestāžu dalību no pārvalstiskām organizācijām.

ERP aktīvi piedalās INTOSAI darbībās, kuru mērķis ir izstrādāt profesionālus revīzijas standartus. 2022. gada novembrī XXIV INTOSAI kongresā ERP kļuva par Profesionālo standartu komitejas priekšsēdētāju pēc tam, kad no 2016. līdz 2022. gada tā ieņēma priekšsēdētāja vietnieces amatu. Šajā statusā ERP ir ieguvusi vietu INTOSAI valdē.

ERP ir arī INTOSAI Spēju veidošanas komitejas un Zināšanu apmaiņas Komitejas locekle, un tai ir aktīva loma vairāku šo komiteju darba grupās.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

ERP ir Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) locekle. EUROSAI ir INTOSAI Eiropas reģionālā organizācija.

EUROSAI 1990. gadā izveidoja 29 Eiropas augstākās revīzijas iestādes un ERP, un pašlaik tajā ir 51 loceklis. Kopš EUROSAI dibināšanas ERP ir intensīvi iesaistījusies dažādās tās darba grupās.

ERP bija EUROSAI ārējās revīzijas iestāde laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam un EUROSAI valdes locekle laikposmā no 2011. līdz 2017. gadam.

Profesionālizvērtēšana

Palāta, kas pati ir ARI, cenšas viena no pirmajām ieviest jaunākos sasniegumus publiskā sektora revīzijā. Līdz ar citām ARI tā darbojas Starptautiskajā Augstāko revīzijas iestāžu organizācijā (INTOSAI) un tās reģionālajā grupā – Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijā EUROSAI, lai izstrādātu profesionālos standartus un labāko praksi. ERP jau sen pieņēma profesionālizvērtēšanu kā līdzekli labas prakses attīstībai un izplatīšanai ARI starpā.

Pirmajā profesionālizvērtēšanā 2008. gadā tika izskatīti visi Palātas revīzijas un administratīvo darbību aspekti. Izvērtēšanu vadīja Kanādas augstākās revīzijas iestāde kopā ar Austrijas, Norvēģijas un Portugāles ARI.

ERP otrā profesionālizvērtēšana tika pabeigta 2013. gadā, un to vadīja Vācijas Federālā revīzijas palāta kopā ar Francijas un Zviedrijas ARI. Tajā tika apskatīta ERP lietderības revīziju prakse un pēc 2008. gada profesionālizvērtēšanas formulēto ieteikumu ieviešana.

ERP trešajā profesionālizvērtēšanā, kas tika pabeigta 2020. gadā, novērtēta ERP 2018.–2020. gada perioda stratēģijas īstenošana. Šo izvērtēšanu vadīja Igaunijas Valsts revīzijas birojs kopā ar Dānijas, Nīderlandes un ASV ARI.

Tematiskās saites