No
No
 

Kopš ERP izveides tā ir konsekventi veicinājusi sadarbību ar ES dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm (ARI).

Divpusējā sadarbība saistībā ar ES finanšu līdzekļu revīziju

Līgumā par ES darbību noteikts, ka ERP un dalībvalstu revīzijas iestādes sadarbojas savstarpējas uzticības garā, tomēr saglabājot neatkarību. ES dalībvalstu ARI un ERP sadarbība sākās līdz ar Palātas izveidošanu . gadā un laika gaitā ir paplašinājusies.

Daudzpusējā sadarbība Kontaktkomitejā

ERP aktīvi sadarbojas ar ES dalībvalstu ARI, izmantojot Kontaktkomitejas dotās iespējas.
Kontaktkomiteja ir ES ARI un ERP vadītāju asambleja, kas sanāk katru gadu. Kontaktkomitejā notiek sadarbība un profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņa par ES finanšu līdzekļu revīziju un citiem ar ES saistītiem jautājumiem. Ikdienā saziņu organizē katras iestādes iecelti sadarbības koordinatori. Ir izveidotas darba grupas un sadarbības tīkli, kuri palīdz izstrādāt kopējas nostājas un praksi.

 

Kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu sadarbības tīkls

ERP sadarbojas ar ES kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu ARI, lai sekmētu regulāru informācijas apmaiņu, pilnveidotu revīzijas metodes un veicinātu profesionālās mācības. Šīs sadarbības partneris ir arī SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management jeb Atbalsts pārvaldības un vadības uzlabošanai) – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un ES kopīga iniciatīva.

Galvenais sadarbības forums ir ES kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu ARI sadarbības tīkls, kas darbojas līdzīgi kā Kontaktkomiteja. Gadu gaitā tīklā iesaistīto ARI vadītāji un sadarbības koordinatori ir regulāri tikušies sanāksmēs, kā arī organizējuši darba grupas, seminārus un paralēlās revīzijas. Sadarbības tīkla galvenais mērķis ir sekmēt tādas revīzijas metodes un paņēmienus, kas atbilstu starptautiskajiem standartiem un ES labākajai praksei.

network  

Tematiskās saites