No
No

Mēs esam Eiropas Savienības (ES) ārējās revīzijas iestāde.

ERP kolēģiju veido pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, un Palātā strādā apmēram 900 darbinieki – visu ES valstu pilsoņi.

Mūsu pamatuzdevums

Veicot neatkarīgu, profesionālu un ietekmīgu revīzijas darbu, mēs novērtējam ES darbību saimnieciskumu, efektivitāti, lietderību, likumību un pareizību, lai uzlabotu pārskatatbildību, pārredzamību un finanšu pārvaldību un tādējādi vairotu iedzīvotāju uzticēšanos, kā arī efektīvi reaģētu uz tagadnes un nākotnes izaicinājumiem, ar ko ES sastopas.

Mūsu nākotnes redzējums

Mūsu mērķis ir būt vadošā pozīcijā publiskā sektora revidenta profesijā un veicināt noturīgāku un ilgtspējīgāku Eiropas Savienību, kas atbalsta tās pamatā esošās vērtības.

Mūsu darba pamatā ir turpmāk uzskaitītās vērtības.

 • Neatkarība

  Strādājam brīvi no ietekmes, kas var kompromitēt vai ko var uztvert kā tādu, kas kompromitē, mūsu profesionālo spriedumu.


 • Godprātība

  Darbojamies godīgi, uzticami un vienīgi ES sabiedrības interesēs, un mūsu mērķis ir rādīt piemēru profesionālajā darbā un veidā, kā vadām mūsu iestādi.

 • Objektivitāte

  Esam objektīvi un neitrāli un balstām savus revīzijas secinājumus uz pietiekamiem, atbilstīgiem un ticamiem pierādījumiem.

 • Pārredzamība

  Mēs paziņojam savus konstatējumus skaidros, izsmeļošos un pieejamos ziņojumos, kurus publicē visās ES valodās, ievērojot konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības.

 • Profesionālisms

  Saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem piesaistām, attīstām un uzturam visaugstākā līmeņa zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas gan publiskā sektora revidenta profesijā, gan saistībā ar ES finanšu un rīcībpolitikas pārvaldību.