Yes
No

ES daudzo pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un augu veselības pasākumu mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un patērētāju intereses netraucēti funkcionējošā iekšējā tirgū.​