Yes
No

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir vienlīdzīgu iespēju darba devējs. Vienlīdzīgu iespēju princips ir nostiprināts ES darbu reglamentējošos tiesību aktos, īpaši Civildienesta noteikumu 1.d pantā, kurā ir aizliegta diskriminācija jebkāda iemesla dēļ, piemēram, dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, reliģijas vai ticības, politisko vai citu uzskatu, piederības nacionālajai minoritātei, veiksmes, dzimšanas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Mūsu ētikas vadlīnijas aizliedz jebkāda veida diskrimināciju.

ERP ir sava daudzveidības un iekļautības politika, kuras mērķis ir ieviest daudzveidīgu darba vidi un iekļaujošu kultūru, kurā ikviens jūtas vērtīgs un spēj pilnībā īstenot savu potenciālu.

Šī daudzveidības un iekļautības politika ir svarīgs ERP stratēģiskais mērķis. Politikas pamatā ir iepriekšējo rīcības plānu rezultāti, uz kuru pamata paredzēts virzīties uz daudzveidīgāku, elastīgāku un vienlaikus taisnīgāku darbavietu, kurā ikvienam talantam ir vislabākā iespēja attīstīties. Daudz kas ir atkarīgs no līderiem, jo ar savu apņemšanos mēs varam rādīt piemēru pārējai organizācijai. Tāpēc mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai daudzveidīgas un iekļaujošas kultūras sniegtās priekšrocības būtu pamanāmas visiem.

Zacharias Kolias, Eiropas Revīzijas palātas ģenerālsekretārs

Videoieraksta transkripcija

Daudzveidība un iekļautība Eiropas Revīzijas palātā

Sešas galvenās ERP struktūras: daudzveidības un iekļautības speciālists, ģenerālsekretārs, Cilvēkresursu direkcija, Apvienotā komiteja vienlīdzīgu iespēju jautājumos (COPEC), darba grupas un Mācību nodaļa.

Desmit prioritātes: mobilizēt, informēt un iesaistīt, piesaistīt, integrēt, paaugstināt amatā, pielāgoties, dot iespējas, aizsargāt, mudināt, novērtēt.

Mobilizēt: veicināt daudzveidību un iekļautību vadības līmenī.

 • Nostiprināt apņemšanos,
 • obligātās mācības
 • un daudzveidības un iekļautības novērtēšanu.

Informēt un iesaistīt: veicināt daudzveidību un iekļautību visu darbinieku vidū.

 • Komunikācija un mācības,
 • izpratnes veicināšana,
 • daudzveidības un iekļautības darba grupas.

Piesaistīt: nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un veicināt daudzveidību un iekļautību darbā pieņemšanas procesā.

 • Daudzveidīgs pieteikumu iesniedzēju kopums,
 • iekļaujošas un daudzveidīgas atlases komisijas,
 • statistikas datu apmaiņa/publicēšana.

Integrēt: iekļaut vienlīdzīgas iespējas un daudzveidību un iekļautību snieguma pārvaldībā, izvērtēšanā, sertifikācijā un paaugstināšanas procesā.

 • Vecāku atvaļinājums vīriešiem,
 • apmācība darbvietā,
 • objektivitāte amatā paaugstināšanas procedūrā.

Paaugstināt amatā: dzimumu līdztiesība darbuzdevumu vadītāju atlasē.

 • Reizi pusgadā publicēt jaunāko informāciju par vīriešu/sieviešu īpatsvaru darbuzdevuma vadītāja amatos,
 • mudināt,
 • dalīties zināšanās.

Pielāgoties: palielināt elastību darbā.

 • Labbūtība,
 • darba un privātās dzīves līdzsvars,
 • tāldarbs.

Dot iespējas: radīt iekļaujošu vidi darbiniekiem ar invaliditāti.

 • Invaliditātes izpratnes nedēļa,
 • piekļūstamība,
 • pozitīvas darbības.

Aizsargāt: atzīt, izprast un risināt ERP darbinieku novecošanas jautājumu.

 • Aktīvi vecāka gadagājuma cilvēki,
 • mūžizglītība,
 • dažādas paaudzes iesaistoši apmaiņas pasākumi
 • .

Mudināt: mudināt sievietes ieņemt vadošus amatus.

 • Intervijas un mācības darbvietā,
 • iespēju nodrošināšana,
 • līderības attīstības programma.

Novērtēt: novērtēt progresu daudzveidības un iekļautības jomā.

 • Aptaujas un statistika,
 • daudzveidības un iekļautības gada ziņojums,
 • snieguma rādītāji.
Sakļaut/izvērst pilnībā tikai redzīgiem lietotājiem (teksts jau ir pieejams ekrāna lasītāju programmatūrai)
 
​​

 ​
ERP — Starptautiskā Duālās karjeras tīkla Luksemburgā (IDCN Luxembourg) dalībniece IDCN

Eiropas Revīzijas palātā mēs apzināmies, cik svarīgi ir atbalstīt savus darbiniekus, kad viņi sāk profesionālās gaitas Luksemburgā, turklāt mēs arī darām visu iespējamo, lai atbalstītu viņu partnerus un laulātos. Apņemoties nodrošināt pozitīvu un konstruktīvu pieredzi visiem, mēs cenšamies šo pāreju padarīt pēc iespējas raitāku.

Tāpēc ERP lepojas ar dalību Starptautiskajā Duālās karjeras tīklā Luksemburgā (IDCN Luxembourg)(opens in new window), kas ir globāla organizācija, kuras mērķis ir atbalstīt savu darbinieku partneru un laulāto karjeras attīstību.

IDCN piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, sākot no ieskata vietējā darba tirgū līdz palīdzībai CV sagatavošanā un beidzot ar tīklošanas pasākumiem un piekļuves nodrošināšanu vietējiem uzņēmējdarbības tīkliem ar citu ICDN dalībnieku starpniecību. Visi ERP darbinieku partneri un laulātie, kas dzīvo Luksemburgā, var pievienoties IDCN, reģistrējoties IDCN tīmekļa vietnē.