No
No
 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on kollegion muodossa toimiva elin, jolla on 27 jäsentä, yksi jokaisesta jäsenvaltiosta.

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja tarkastushenkilöstö ovat jakautuneet viiteen jaostoon.

Kullekin jaostolle valitaan puheenjohtaja. Jaostot hyväksyvät erityiskertomuksia, katsauksia, erityisvuosikertomuksia ja lausuntoja. Lisäksi jaostot laativat EU:n talousarviota ja Euroopan kehitysrahastoja käsittelevät tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset, jotka tilintarkastustuomioistuimen jäsenten muodostama kollegio hyväksyy.

Tilintarkastustuomioistuimen koko kollegio (27 jäsentä) kokoontuu yleensä kahdesti kuussa.

Tilintarkastustuomioistuimessa toimii lisäksi komiteoita, jotka tekevät päätöksiä sen työstä ja organisaatiosta. Tarkastusten laatua valvovaan komiteaan kuuluu tarkastusten laadunvalvonnasta vastaava jäsen, joka toimii komitean puheenjohtajana, sekä yksi jäsen kustakin jaostosta. Komitea päättää tilintarkastustuomioistuimen tarkastusperiaatteista, -standardeista ja -menetelmistä.

Hallintoasioiden komiteaan kuuluvat tilintarkastustuomioistuimen presidentti, jaostojen puheenjohtajat, institutionaalisista suhteista vastaava jäsen sekä tarkastusten laadunvalvonnasta vastaava jäsen. Komitea tekee päätöksiä hallintoon, strategiaan, työohjelmaan ja viestintään liittyvissä kysymyksissä.

Presidentti

Euroopan tilintarkastustuomioistuinta johtaa presidentti, jonka jäsenet valitsevat keskuudestaan toimimaan ”ensimmäisenä vertaistensa joukossa”. Presidentin kolmen vuoden mittainen toimikausi voidaan uusia. Presidentti johtaa tilintarkastustuomioistuimen kokouksia ja varmistaa, että toimielintä ja sen toimia hallinnoidaan asianmukaisesti. Lisäksi hän edustaa tilintarkastustuomioistuinta ulkosuhteissa ja etenkin suhteessa vastuuvapauden myöntävään viranomaiseen.

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet

Kukin jäsenvaltio esittää ehdokastaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Neuvosto nimittää jäsenet virallisesti kuultuaan Euroopan parlamenttia. Heidät nimitetään kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Jäsenet antavat juhlallisen vakuutuksen, että he hoitavat tehtäviään täysin riippumattomasti ja Euroopan unionin yleisen edun mukaisesti.

Kukin jäsen osoitetaan yhteen viidestä tarkastusjaostosta. He johtavat tarkastuksia ja luotsaavat kertomukset jaostossa tai koko kollegion tasolla toteutettavan hyväksymismenettelyn läpi. Kun kertomus on hyväksytty, jäsen esittelee sen tilintarkastustuomioistuimen institutionaalisille sidosryhmille, kuten Euroopan parlamentille ja neuvostolle, sekä tiedotusvälineille.

Tilintarkastustuomioistuimen 27 jäsenestä koostuva kollegio on toimielimen ylin päättävä elin, ja näin ollen jäsenillä on valtuudet tehdä myös laaja-alaisempia strategisia ja hallinnollisia päätöksiä.

Pääsihteeri

Pääsihteeri on virka-arvoltaan korkein toimielimen henkilöstön jäsen. Tilintarkastustuomioistuimen kollegio nimittää pääsihteerin kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Pääsihteeri on vastuussa henkilöstöhallinnosta ja tilintarkastustuomioistuimen yleisestä hallinnosta.

Pääsihteeri vastaa lisäksi tilintarkastustuomioistuimen sihteeristöstä, joka huolehtii toimielimen asiakirjoja koskevista ja sisäisistä menettelyistä. Myös tietosuojavastaava ja tietoturvavastaava työskentelevät pääsihteeristössä.

Henkilöstö

Tilintarkastustuomioistuimessa työskentelee noin 900 henkilöä. Useimmat heistä ovat tarkastajia, mutta moni henkilöstön jäsen toimii käännösalan tai hallinnon tehtävissä.

Tarkastajien ammatillinen tausta ja kokemus vaihtelevat laajasti julkisesta sektorista yksityiseen sektoriin ja kirjanpidosta sisäiseen ja ulkoiseen tarkastukseen, oikeustieteeseen ja taloustieteeseen. Kääntäjät puolestaan vastaavat siitä, että EU:n kansalaiset voivat perehtyä tilintarkastustuomioistuimen julkaisuihin millä hyvänsä EU:n virallisista kielistä.

Tilintarkastustuomioistuimen palveluksessa on kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia. Toimielimessä työskenteleviin virkamiehiin sovelletaan EU:n henkilöstösääntöjä. Henkilöstöön kuuluu lähes saman verran miehiä ja naisia.

Tilintarkastustuomioistuin on ylpeä siitä, että se on vuodesta alkaen ottanut palvelukseensa työlleen omistautunutta, ammattitaitoista ja kokenutta henkilöstöä, joka on sitoutunut suojaamaan EU:n kansalaisten taloudellisia etuja.