No
No

​Tilintarkastustuomioistuimen suhteet Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon


Tilintarkastustuomioistuin auttaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa täyttämään tehtävänsä EU:n talousarvion toteuttamista valvovina budjettivallan käyttäjinä ja vastuuvapauden myöntävinä viranomaisina.

Tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin sekä EU:n neuvoston (neuvosto) välisten suhteiden oikeudellinen perusta on määritetty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklassa. SEUT:n mukaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin "avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa talousarvion toteutumisen valvonnassa."

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa unionin tuloja ja menoja koskevat tilit ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä niiden perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Lisäksi esitämme erityiskertomusten, katsauksien ja lausuntojen avulla Euroopan parlamentille ja neuvostolle eri aiheita koskevia huomautuksia.

Toimittamalla parlamentille ja neuvostolle asiantuntijahavaintoja ja suosituksia autamme EU:n budjettivallan käyttäjiä määrittämään, kerätäänkö ja käytetäänkö unionin varat asianmukaisesti. Lisäksi autetaan budjettivallan käyttäjiä valvomaan, saadaanko EU:n talousarviosta vastinetta rahalle.

Institutionaaliset suhteet

Tilintarkastustuomioistuin käy koko varainhoitovuoden ajan aktiivista vuoropuhelua parlamentin ja neuvoston kanssa säilyttäen puolueettomuutensa EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen ja suositusten toimittaminen parlamentille ja neuvostolle selkeästi ja oikea-aikaisesti on tilintarkastustuomioistuimen keskeinen prioriteetti. Toimielinten välisen vuoropuhelun ansiosta tilintarkastustuomioistuimen työllä on myönteinen vaikutus EU:n varainhoitoon, ja sen avulla voimme tukea EU:n lainsäätäjiä näyttöön perustuvassa päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä.

Institutionaalisista suhteista vastaava presidentin alainen osasto hallinnoi ja koordinoi tilintarkastustuomioistuimen suhteita Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon. Tilintarkastustuomioistuimen presidentillä on virallinen vastuu tilintarkastustuomioistuimen ulkosuhteista ja erityisesti suhteista muihin EU:n toimielimiin. Presidentti voi siirtää tehtäviä institutionaalisista suhteista vastaavalle tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle, jonka tehtävänä on helpottaa laajempia ja syvempiä yhteyksiä tilintarkastustuomioistuimen ja muiden EU:n toimielinten ja elinten välillä.

Yhteydenotot institutionaalisista suhteista vastaavaan tiimiin:

Suhteet Euroopan parlamenttiin

European Parliament
Euroopan parlamenttiin - © Euroopan unioni
Valokuva: EP/Genevieve ENGEL

Tilintarkastustuomioistuimen työstä on hyötyä kaikille Euroopan parlamentin valiokunnille sekä monille muille parlamentaarisille rakenteille, kuten parlamenttien välisistä suhteista vastaaville valtuuskunnille ja poliittisille ryhmille. Esittelemme joka vuosi työmme Euroopan parlamentin eri valiokunnille ja muille parlamentaarisille rakenteille.

Tilintarkastustuomioistuimen keskeinen kumppani Euroopan parlamentissa on talousarvion valvontavaliokunta (CONT). Talousarvion valvontavaliokunta vastaa parlamentin suhteista tilintarkastustuomioistuimeen, laatii parlamentin lausunnon tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämisestä ja ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomukset.

Talousarvion valvontavaliokunta vastaa myös unionin talousarvion, Euroopan kehitysrahaston ja EU:n rahoittamien toimielinten ja elinten talousarvion toteuttamisen valvonnasta. Talousarvion valvontavaliokunnalla on näin ollen keskeinen tehtävä vuotuisessa vastuuvapausmenettelyssä. Koska tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö toimii vastuuvapausmenettelyn perustana, talousarvion valvontavaliokunta ja tilintarkastustuomioistuin tekevät tiivistä yhteistyötä koko varainhoitovuoden ajan. Talousarvion valvontavaliokunta vastaa myös EU:n rahoituksen kustannustehokkuuden valvonnasta EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa. Näin ollen suurin osa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista ja katsauksista esitetään talousarvion valvontavaliokunnalle. Tuloksellisuutta koskevaa tilintarkastustuomioistuimen työtä esitellään puolestaan yhä useammin myös erilaisille Euroopan parlamentin alakohtaisille valiokunnille ja keskustellaan kyseisestä työstä niiden kanssa.

Suhteet neuvostoon

European Council
Eurooppa-neuvosto - © Euroopan unioni

Tilintarkastustuomioistuimen työ on relevanttia monille neuvoston valmisteluelimille. Esitämme kaikki erityiskertomuksemme neuvoston valmisteluelimille, jotka ovat toimivaltaisia kyseisellä alalla.

Tilintarkastustuomioistuimen tärkein keskustelukumppani neuvostossa on budjettikomitea, joka käsittelee EU:n vuotuista talousarviomenettelyä, vastuuvapausmenettely mukaan luettuna. Lisäksi budjettikomitea vastaa kaikesta EU:n varainhoitolainsäädäntöä (myös varainhoitoasetusta) koskevasta lainsäädäntötyöstä.

Neuvosto nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenet sen jälkeen, kun asianomaiset jäsenvaltiot ovat nimenneet ehdokkaansa, ja kuultuaan Euroopan parlamenttia SEUT-sopimuksen 286 artiklan mukaisesti.

Suhteet jäsenvaltioiden hallituksiin ja parlamentteihin


Tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavainnot ja suositukset voivat auttaa jäsenvaltioita niiden päättäessä asioista, jotka liittyvät EU:n varainhoidon moitteettomuuteen ja sen toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon.

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet pitävät yhteyttä kansallisiin hallituksiinsa ja parlamentteihinsa. Tilintarkastustuomioistuimen keskeisiin yhteystahoihin jäsenvaltioiden tasolla kuuluvat ministeriöt sekä EU asioista, varainhoidosta ja julkisesta tilinpidosta vastaavat valiokunnat.

Tilintarkastustuomioistuimen institutionaalisten suhteiden tiimi tekee yhteistyötä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa Euroopan parlamentissa.

Vastuuvapausmenettely

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät vuosittain, myöntävätkö ne Euroopan komissiolle vastuuvapauden EU:n talousarvion toteuttamisesta tiettynä vuonna. Tätä menettelyä kutsutaan vuotuiseksi vastuuvapausmenettelyksi.

President of the European Court of Auditors
Valokuva: Euroopan parlamentin multimediakeskus

Tukeakseen parlamenttia ja neuvostoa niiden työssä EU:n budjettivallan käyttäjinä tilintarkastustuomioistuin toimittaa näille kahdelle toimielimelle vuosikertomukset, joihin sisältyy tarkastuslausuma EU:n tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

Vastuuvapausmenettely käynnistetään joka syksy virallisesti, kun tilintarkastustuomioistuimen presidentti esittelee vuosikertomuksen CONT Euroopan parlamentissa kertomuksen julkaisupäivänä. Tämän jälkeen tilintarkastustuomioistuimen presidentti esittelee vuosikertomuksen koko parlamentille täysistunnossa.

Neuvostossa vastuuvapausmenettely käynnistyy, kun tilintarkastustuomioistuimen presidentti esittelee vuosikertomuksen talous- ja rahoitusasioiden neuvostolle (Ecofin).

Talousarvion valvontavaliokunta järjestää julkisia kuulemisia kustakin keskeisestä EU:n politiikanalasta, joten se kattaa kaikki EU:n toimielimet ja elimet. Näihin vastuuvapauden myöntämistä koskeviin kuulemisiin osallistuvat tilintarkastustuomioistuimen raportoivat jäsenet, jotka esittelevät tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen eri luvut sekä relevantit erityiskertomukset ja katsaukset.

Valokuva: Helena Piron / Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Samaan tapaan kuin parlamentti järjestää vastuuvapauden myöntämistä koskevia kuulemisia, tilintarkastustuomioistuimen tarkastustiimit esittelevät vastaavat vuosikertomuksen luvut neuvoston budjettikomitealle. Neuvoston budjettikomitea laatii tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen perusteella ehdotukset vastuuvapauden myöntämistä koskeviksi suosituksiksi, jotka se esittää Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle.

Talousarvion valvontavaliokunta laatii kokouksissaan järjestettyjen julkisten kuulemisten perusteella vastuuvapausmietintöjä, jotka kattavat kunkin keskeisen politiikanalan ja toimielimen. Talousarvion valvontavaliokunnan vastuuvapausmietintöjä käsitellään tämän jälkeen täysistunnossa vastuuvapauskeskustelussa, jossa myös neuvosto esittää vastuuvapauden myöntämistä koskevat suosituksensa. Parlamentti pyytää tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä sekä EU:n talousarviosta vastaavaa komission jäsentä osallistumaan tähän julkiseen keskusteluun vastuuvapauden myöntämisestä.

Täysistunnossa kaikki Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät siitä, olisiko komissiolle ja EU:n toimielimille ja elimille myönnettävä vastuuvapaus EU:n talousarvion toteuttamisesta.

Äänestyksen jälkeen parlamentin puhemies allekirjoittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevat päätöslauselmat. Kun parlamentti myöntää vastuuvapauden, toimielimen kyseisen varainhoitovuoden tilit päätetään virallisesti. Jos vastuuvapaus evätään tietyn EU:n toimielimen tai elimen osalta, päätöstä lykätään seuraavaan syksyyn.

Kun vastuuvapausmenettely saadaan päätökseen, seuraava menettely on jo käynnissä. Tilintarkastustuomioistuimella on keskeinen tehtävä taloudellisesti vakaan ja vastuullisen unionin ylläpitämisessä, kun se tukee EU:n budjettivallan käyttäjiä ja vastuuvapauden myöntäviä viranomaisia eli Euroopan parlamenttia ja neuvostoa niiden käyttäessä EU:n talousarvion toteuttamista koskevaa valvontavaltaansa.

Kuten kaikki muutkin EU:n talousarviosta rahoitettavat EU:n toimielimet ja elimet, myös tilintarkastustuomioistuin on vastuuvapausmenettelyn alainen. Euroopan parlamentti ja neuvosto arvioivat vuosittain tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöstä ja toimintaa kunakin varainhoitovuonna riippumattoman tarkastajan kertomuksen pohjalta. Ne noudattavat tällöin tavanomaista vastuuvapausmenettelyä. Talousarvion valvontavaliokunta kutsuu tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerin vastuuvapauden myöntämistä koskevaan julkiseen kuulemiseen, jossa voidaan vaihtaa näkemyksiä ja pääsihteeri voi vastata valiokunnan jäsenten kysymyksiin.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu