No
No

Tilintarkastustuomioistuin on EU:n varainhoidon tarkastaja. Se on tärkeä tehtävä, jonka tarkoituksena on parantaa tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja siten lisätä kansalaisten luottamusta. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa tulot ja menot kaikilla EU:n toiminnan aloilla kasvusta ja työllisyydestä ympäristöpolitiikkaan ja ilmastotoimiin.

Parannamme julkista tilivelvollisuutta EU:ssa

Työmme tarkoituksena on auttaa muita EU:n toimielimiä sekä jäsenvaltioita hallinnoimaan ja valvomaan paremmin EU:n varojen käyttöä. Työmme on erityisen tärkeää Euroopan parlamentille, kun se päättää, ovatko EU:n edellisen vuoden tilit oikeelliset ja onko varat käytetty asianmukaisesti. Prosessia kutsutaan ”vastuuvapauden myöntämismenettelyksi”.

Pidämme EU:n päätöksentekijät ja kansalaiset ajan tasalla

Tilintarkastustuomioistuin laatii relevantteja ja arvovaltaisia tarkastuskertomuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi siihen, miten EU käyttää varojaan ja toteuttaa toimintapolitiikkojaan. Tilintarkastustuomioistuimen kertomukset tuovat lisäarvoa toimintapolitiikan kehittämiseen: päätöksentekijät saavat kertomuksista tietoa siitä, millä osa-alueilla EU:n on tulevaisuudessa parannettava toimintaansa. Kertomukset ovat myös selkeitä ja helposti saatavilla, koska uskomme, että Euroopan kansalaisten on voitava saada helposti selville, mitä heidän rahoillaan on tehty ja onko ne käytetty viisaasti ja sääntöjen mukaisesti.

 

Vain julkaisuissamme olevat tiedot ovat julkisia. Tarkastajan ja tarkastuskohteen välisen ammatillisen suhteen suojaamiseksi tilintarkastustuomioistuin pitää todentavat asiakirjat ja tarkastusevidenssin aina luottamuksellisina.

Tarkastuskertomukset ja lausunnot julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tilintarkastustuomioistuin viestii sosiaalisen median kanavissaan englannin kielellä.

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden ylimpien tarkastuselinten kanssa

Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä noin 80:tä prosenttia EU:n talousarviosta. Lisäksi komissio panee täytäntöön tiettyjä rahastoja (kuten elpymis- ja palautumistukivälineen), joita se hallinnoi suoraan. Edunsaajia ovat siten jäsenvaltiot. Jäsenvaltiot perustavat yhteistyössä komission kanssa sisäisiä ja muita valvontajärjestelmiä. Niiden avulla varmistetaan, että EU:n varat käytetään asianmukaisesti ja sääntöjä noudattaen. Tilintarkastustuomioistuimen työn lisäksi monet jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet tarkastavat kansallisten viranomaisten hallinnoimia ja käyttämiä EU:n varoja. Tilintarkastustuomioistuin tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten tarkastuselinten kanssa sen varmistamiseksi, että EU:n varainkäyttöä valvotaan yhtä luotettavasti kaikkialla EU:ssa.

 

Autamme julkisen talouden tarkastusta koskevien standardien määrittämisessä

Olemme sitoutuneet toimimaan julkisen varainhoidon ja tarkastuksen eturintamassa. Osallistumme aktiivisesti tarkastusstandardien määrittämiseen INTOSAIn kaltaisilla foorumeilla.

Työllämme on vaikutusta

Työllämme on todellista vaikutusta EU:n toimintaan. Muiden toimielinten päätöksentekijät pitävät kertomuksiamme hyödyllisinä, ja ulkopuoliset arvioijat pitävät niiden laatua erinomaisena. Komissio on hyväksynyt ja pannut täytäntöön lähes kaikki suosituksemme. Kun palaamme tarkastamiimme aiheisiin uudelleen kertomusten julkaisemisen jälkeen, voimme lähes aina todeta, että tilintarkastustuomioistuimen suosituksilla on ollut myönteinen vaikutus.

Osallistumme petosten torjuntaan

Useimmat virheet, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsee työssään, eivät ole tahallisia, vaan ne osoittavat puutteita EU:n tiukoissa budjettisäännöissä. Toisinaan havaitsemme kuitenkin toisentyyppisiä epäjohdonmukaisuuksia. EU:n ulkoisena tarkastajana Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia petosepäilyjä.

Kun epäilemme laitonta toimintaa, raportoimme epäilystä Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF). Se on komission osasto, joka vastaa epäiltyjen petos- ja korruptiotapausten perusteellisesta tutkinnasta. Kuka tahansa voi raportoida petosepäilyistä OLAFille. Jos haluat saattaa jotain OLAFin tietoon, ota yhteyttä OLAFiin tästä.

European Anti-Fraud Office (OLAF)  

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa kaikki oleellisina pitämänsä tiedot ja evidenssin Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO). Se on EU:n riippumaton virasto, joka tutkii EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia ja nostaa syytteitä. Lisätietoja on tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2021 allekirjoittamassa sopimuksessa yhteistyöjärjestelyistä EPPOn kanssa.(opens in new window)

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Aiheeseen liittyviä linkkejä