No
No

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on unionin ulkoinen tarkastaja.

Tilintarkastustuomioistuimen kollegioon kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta, ja kollegiota avustaa noin 900 työntekijää, jotka edustavat kaikkia EU:n kansallisuuksia.

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Tilintarkastustuomioistuin arvioi riippumattoman, ammattimaisen ja vaikuttavan tarkastustyönsä avulla EU:n toimien taloudellisuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta, laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta parantaakseen tilivelvollisuutta, avoimuutta ja varainhoitoa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta EU:hun ja vastata vaikuttavalla tavalla sen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Tilintarkastustuomioistuimen visio

Tilintarkastustuomioistuin pyrkii toimimaan julkishallinnon tarkastuksen eturintamassa. Se rakentaa osaltaan selviytymiskykyisempää ja kestävämpää Euroopan unionia, joka pitää kiinni perustanaan olevista arvoista.

Tilintarkastustuomioistuimen työn perustana ovat seuraavat arvot:

 • Riippumattomuus

  Tilintarkastustuomioistuin tekee työnsä vapaana sellaista vaikutteista, jotka voivat vaarantaa tai joiden voidaan katsoa vaarantavan tilintarkastustuomioistuimen ammatillisen harkinnan.


 • Rehellisyys

  Tilintarkastustuomioistuin toimii rehellisesti, luotettavasti ja yksinomaan EU:n yleisen edun mukaisesti ja pyrkii näyttämään esimerkkiä tarkastusalan ammattilaisena ja toimielimensä hallinnoijana.

 • Objektiivisuus

  Tilintarkastustuomioistuin on puolueeton ja tasapuolinen ja perustaa tarkastuspäätelmänsä evidenssiin, joka on riittävää, relevanttia ja luotettavaa.

 • Avoimuus

  Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa havainnoistaan selkeiden, perusteellisten ja helposti saatavilla olevien kertomusten avulla. Kertomukset julkaistaan kaikilla EU:n kielillä. Tilintarkastustuomioistuin noudattaa raportoinnissaan luottamuksellisuuden ja tietosuojan vaatimuksia.

 • Ammattimaisuus

  Kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin hankkii, kehittää ja pitää yllä mahdollisimman korkeatasoista tietämystä, asiantuntemusta ja osaamista kysymyksissä, jotka liittyvät julkishallinnon tarkastukseen, EU:n varainhoitoon sekä EU:n toimintapolitiikkojen hallinnointiin.​