No
No
 

Varainhoitoasetus on perussäädös, jossa säädetään EU:n talousarvion laadintaa ja toteuttamista sekä EU:n varainkäytön valvontaa koskevista periaatteista ja menettelyistä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen talousarvio

Euroopan tilintarkastustuomioistuin saa rahoituksensa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Tilintarkastustuomioistuimen talousarvion osuus on alle 0,1 prosenttia EU:n kaikista menoista ja 1,5 prosenttia hallintomenojen kokonaismäärästä.

Kuvaus tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta ja sen toteuttamisesta esitetään tilintarkastustuomioistuimen toimintakertomuksessa.

Ulkoisen tarkastajan kertomukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksestä

Tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksen laatii tilinpitäjä, ja ulkoinen tarkastaja tarkastaa sen vuosittain.

Tarkastettu tilinpäätös ja ulkoisen tarkastajan kertomus toimitetaan Euroopan komissiolle konsolidointia varten sekä Euroopan parlamentille ja neuvostolle..

Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta

Talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus Euroopan tilintarkastustuomioistuimen talousarvion toteuttamiseen ja selitetään toimintaamme merkittävällä tavalla vaikuttaneita tapahtumia. Selvitys toimitetaan Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän kertomus

Kertomus sisältää tietoja tilintarkastustuomioistuimen resurssienhallinnasta ja tilintarkastustuomioistuimen sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Sen avulla varmistetaan johdon tilivelvollisuus paitsi tilintarkastustuomioistuimen sisällä myös ulospäin budjettivallan käyttäjiä kohtaan.

Kertomuksen antaa tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri vuosittain varainhoitoasetuksen 74 artiklan 9 kohdan mukaisesti, ja se lähetetään osana vuotuista vastuuvapausmenettelyä Euroopan komissioon, Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kestävyysraportointi

Kestävyysraportointi on käytäntö, jolla voidaan mitata organisaatioiden suorituskykyä kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa, julkistaa mittauksen tulokset ja tehdä organisaatioista tilivelvollisia sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut noudattamaan kestävyyden periaatetta. Se on jo usean vuoden ajan tehostanut vähitellen toimia, joilla se pyrkii minimoimaan aiheuttamansa ympäristövaikutukset. Kestävyys on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkää viherryttämistä. Siinä on kyse taloudellisesta vaikutuksesta, etiikasta ja hallinnosta, lakien ja asetusten noudattamisesta sekä ennen kaikkea ihmisistä.

Tilintarkastustuomioistuin esittää kertomuksessaan yleiskatsauksen toimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Sisäisen tarkastuksen toimiala

Tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastuksen toimiala perustettiin vuonna 2002 hallinnollisen uudistuksen jälkeen uuden varainhoitoasetuksen N:o 1605/2002 mukaisesti. Varainhoitoasetuksessa otettiin käyttöön ”moitteettoman varainhoidon” periaate.

Sisäisen tarkastajan nimittämisestä ja tehtävästä säädetään varainhoitoasetuksen N:o 2018/1046 117–122 artiklassa.

Sisäisen tarkastuksen toimiala suorittaa täysin riippumattomasti tarkastuksensa, jotka kattavat toimielimen kaikki toiminnot ja osastot. Sillä on oikeus saada rajoituksitta kaikki tiedot, joita se tarvitsee työnsä suorittamiseen.

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen, joka sisältää yhteenvedon tehtyjen sisäisten tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista.

Sisäisen tarkastuksen komitea

Tilintarkastustuomioistuimella on myös sisäisen tarkastuksen komitea, joka vastaa sisäiseen tarkastukseen liittyvistä kysymyksistä. Komitea koostuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä ja yhdestä ulkopuolisesta henkilöstä.

Sisäisen tarkastuksen komitean nykyiset jäsenet ovat:

Marek OPIOŁA

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen

François-Roger CAZALA

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen

Katarína KASZASOVÁ

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen

Paul KOECHLIN

ulkoinen asiantuntija

Aiheeseen liittyviä linkkejä