Yes
No

​Tilintarkastustuomioistuimen julkaisut ja arkistot

Suurin osa tilintarkastustuomioistuimen julkaisuista on saatavilla toimielimen verkkosivustolla.

Tilintarkastustuomioistuimen arkistot sisältävät kaikki toimielimen kertomukset ja lausunnot vuodesta lähtien. Paperiversiot vuoteen asti julkaistuista asiakirjoista on siirretty Euroopan unionin historiallisiin arkistoihin Firenzeen.

Tilintarkastustuomioistuimen kirjasto

Tilintarkastustuomioistuimen kirjasto on tarkoitettu ensisijaisesti toimielimen henkilöstölle, mutta se on myös muiden EU:n toimielinten työntekijöiden käytettävissä. Lisäksi sitä voivat pyynnöstä käyttää ulkopuoliset tutkijat. Kokoelmaan kuuluu laaja kirjo julkaisuja, joissa käsitellään tarkastusta, laskentatointa, EU:n oikeutta ja EU:n politiikanaloja. Kokoelma sisältää kirjoja, aikakausjulkaisuja, lehdistöaineistoja, hakuteoksia ja tietokantoja – sekä sähköisessä että painetussa muodossa. Kokoelma on kokonaisuudessaan yleisön saatavilla verkossa BibliotECA Discovery -hakujärjestelmän kautta.

Asiakirjoihin tutustuminen

Euroopan tilintarkastustuomioistuin pyrkii palvelemaan EU:n kansalaisia toimimalla korkeimpien mahdollisten läpinäkyvyys-, tilivelvollisuus- ja rehellisyysstandardien mukaisesti.

Oikeusperusta

Pyynnöt, jotka koskevat asiakirjoihin tutustumista, käsitellään sen periaatteen mukaisesti, että kansalaisilla on oikeus hyvään hallintoon. Pyyntöihin sovelletaan avoimuuden periaatetta, ja käsittelyssä noudatetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätöstä nro 37-2023, joka koskee Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiakirjojen julkista saatavuutta(opens in new window).

Asiakirjoihin tutustumista koskevat pyynnöt

(opens in new window)

Asiakirjoihin tutustumista koskevat pyynnöt olisi lähetettävä jollakin EU:n virallisella kielellä käyttäen tilintarkastustuomioistuimen yhteydenottolomaketta.

Pyyntöjen käsittely

Jokainen pyyntö arvioidaan huolellisesti yhden kuukauden kuluessa pyynnön rekisteröimisestä. Päätös sallia tai kieltää asiakirjoihin tutustuminen riippuu esimerkiksi siitä, onko olemassa tarve suojella yleistä etua tai ovatko tarkastuksessa saadut tiedot luottamuksellisia.

Muutoksenhaku

Jos pyyntö, joka koskee tutustumista asiakirjoihin, hylätään, pyynnön esittäjä voi hakea kirjallisesti muutosta tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä yhden kuukauden kuluessa tilintarkastustuomioistuimen vastauksen saamisesta. Tässä uudistetussa pyynnössä muutoksenhakija voi esittää, että tilintarkastustuomioistuin harkitsee uudelleen kantaansa. Enintään yhden kuukauden kuluessa uudistetun pyynnön kirjaamisesta tilintarkastustuomioistuin joko päättää hyväksyä pyynnön ja asettaa asiakirjan saataville tai hylätä pyynnön.

Muita asiaan liittyviä säännöksiä

Sopimus Euroopan unionista(opens in new window): Sopimuksen 1 artiklan toinen kohta sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luomisesta, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta(opens in new window): Sopimuksen 15 artiklan 1 kohta EU:n toimielinten toiminnan avoimuudesta; 15 artiklan 3 kohta oikeudesta tutustua asiakirjoihin

EU:n perusoikeuskirja(opens in new window): Perusoikeuskirjan 42 artikla oikeudesta tutustua asiakirjoihin

Hyödyllisiä linkkejä