No
No

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan yksityisyyden suojan.

Luonnollisten henkilöiden suojelua unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä koskeva Euroopan unionin toimintatapa perustuu annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725.

Kyseistä yleisperiaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten Internet-sivustoihin, joiden verkkotunnuksen yhteinen loppuosa on europa.eu.

Näistä sivustoista useimpia voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, mutta joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Henkilötietojen antamista edellyttävät sivustot käsittelevät henkilötietoja edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Lisäksi sivustoilla esitetään sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, miten tietoja käytetään.

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen verkkopalvelun osalta, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.

 • Jokaisessa toimielimessä on tietosuojavastaava, joka varmistaa, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvoo rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 43–45 artikla).

 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen 52–60 artikla).

EU:n toimielinten verkkosivuilla (joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu) on linkkejä ulkopuolisille Internet-sivustoille. Emme voi valvoa näiden sivustojen sisältöä, joten suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä tarkoittaa verkkopalvelu?

EU:n toimielinten sivustojen verkkopalvelulla tarkoitetaan Internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua EU:n toimielinten ja kansalaisten tai yritysten välillä.

EU:n toimielinten verkkosivustoilla on tai tulee olemaan kolmenlaisia verkkopalveluja:

 • tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, valtion elimet ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti; näin lisätään avoimuutta ja parannetaan EU:n toimintapolitiikkojen ja toiminnan tuntemusta;

 • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla helpotetaan EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin; näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun;

 • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Yksilöityjen tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot

Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa on selitettävä seuraavasti, miten tietoja käytetään:

 • Kuka valvoo kerättyjä tietoja, miksi niitä kerätään, minkä oikeusperustan mukaisesti ja mitä teknisiä keinoja käyttäen. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltyyn tarkoitukseen. Se ei käytä tietoja uudelleen muihin tarkoituksiin kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin.
 • Kenelle tiedot luovutetaan. EU luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen erikseen määriteltävien tarkoitusten saavuttamiseksi, ja vain, jos on kyse erikseen mainittavista vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä. EU ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten.
 • Teillä on asetuksen (EU) 2018/1725 17–24 artiklassa säädetyn mukaisesti oikeus tarkastella henkilötietojanne ja vaatia, että henkilötietonne oikaistaan kohtuullisen ajan kuluessa, jos niissä on virheitä tai puutteita; tietyin ehdoin oikeus pyytää henkilötietojenne poistamista tai niiden käytön rajoittamista; soveltuvissa tapauksissa milloin tahansa oikeus ilmoittaa, että henkilökohtaiseen tilanteeseenne liittyvien syiden vuoksi vastustatte henkilötietojenne käsittelyä. Teillä on myös oikeus tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen. Pyyntönne käsitellään ja päätös ilmoitetaan teille kohtuullisen ajan kuluessa ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnöstä. Asianomaista jaksoa saatetaan tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella.

Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa saatetaan myös selittää seuraavasti, miten tietoja käytetään:

 • voitte pyytää tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan henkilötietojanne koskevista muutoksista muille tahoille, joille henkilötietojanne on luovutettu; teillä on oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen pakollista ja mitkä ovat tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset; teillä on oikeus olla olematta sellaisen päätöksen kohteena, joka perustuu automaattiseen (pelkästään koneiden suorittamaan) päätökseen laissa säädetyllä tavalla; teillä on soveltuvissa tapauksissa oikeus peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa.
 • Kuinka kauan tiedot säilytetään? EU säilyttää tiedot vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen keräämistä tai käsittelyä varten.
 • Kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan?

Aiheeseen liittyviä linkkejä