No
No
 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on toiminut EU:n ulkoisena tarkastajana vuoden lokakuusta lähtien. Tilintarkastustuomioistuin on alusta saakka keskittynyt parantamaan EU:n varainhoitoa ja antamaan riippumattoman varmennuksen siitä, että EU on kerännyt ja käyttänyt varansa sääntöjen mukaisesti.

 • EU:n varoihin on tarpeen kohdistaa ulkoista valvontaa

  Euroopan yhteisön perustamisen yhteydessä otettiin käyttöön pieni tilintarkastuslautakunta, jonka tehtävänä oli valvoa yhteisön varoja. Ajan mittaan yhteisön talousarvio kasvoi, ja Euroopan parlamentti otti talousarvion valvonnan vastuulleen. Kävi selväksi, että tarkastuslautakunnalla ei enää ollut riittäviä valtuuksia tai resursseja hoitaa siltä edellytettyjä tehtäviä.

 • Tilintarkastustuomioistuimesta tulee Euroopan yhteisön ”varainhoidon omatunto”

  Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Heinrich Aigner tunnusti Euroopan yhteisön tarkastusjärjestelyjen heikkoudet. Hän piti tarpeellisena aidosti riippumattoman ulkoisen tarkastuselimen perustamista. Tuloksena oli Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Tilintarkastustuomioistuin perustettiin tehdyllä Brysselin sopimuksella. Se aloitti toimintansa lokakuussa päätoimipaikassaan Luxemburgissa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti Hans Kutscher kutsui tilintarkastustuomioistuinta tuolloin ”yhteisön varainhoidon omaksitunnoksi”.

 • Tilintarkastustuomioistuimesta tulee EU:n toimielin

  Maastrichtin sopimus tuli voimaan , ja tilintarkastustuomioistuimelle annettiin tuolloin EU:n täysivaltaisen toimielimen asema. Tilintarkastustuomioistuimen asettaminen yhdenvertaiseen asemaan komission, neuvoston ja parlamentin kanssa lisäsi sen riippumattomuutta ja toimivaltaa. Maastrichtin sopimuksessa tilintarkastustuomioistuimelle annettiin tehtäväksi myös vuotuisen tarkastuslausuman antaminen EU:n tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

 • Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet laajenevat

  Tilintarkastustuomioistuimen asemaa lujitettiin edelleen vuonna 1999 voimaan tulleella Amsterdamin sopimuksella. Sopimuksella laajennettiin tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuuksia useammille toimintapolitiikan aloille ja virallistettiin tilintarkastustuomioistuimen tehtävät petosten torjunnassa.

 • Tilintarkastustuomioistuin aloittaa tiiviimmän yhteistyön jäsenvaltioiden kanssa

  Vuonna , allekirjoitetussa Nizzan sopimuksessa korostettiin, että tilintarkastustuomioistuimen on tärkeää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten tarkastuselinten kanssa. Lissabonin sopimuksessa, joka tuli voimaan , vahvistettiin tilintarkastustuomioistuimen toimivaltuudet. Sopimuksella myös muutettiin tapaa, jolla EU:n varoja hallinnoidaan ja valvotaan, lisäämällä Euroopan parlamentin budjettivaltaa ja korostamalla jäsenvaltioiden vastuuta talousarvion toteuttamisesta.

 • Today

  Tilintarkastustuomioistuin kehittää toimintaansa vastatakseen kasvavan EU:n tarpeisiin

  Tilintarkastustuomioistuimen rakenne on kehittynyt EU:n mukana. Vuonna , tilintarkastustuomioistuimella oli yhdeksän jäsentä ja 120 työntekijää, kun sillä nykyisin on 27 jäsentä ja lähes 900 työntekijää kaikista jäsenvaltioista.

  Siitä asti, kun tilintarkastustuomioistuin perustettiin vuonna , se on pyrkinyt parantamaan EU:n varainhoitoa tuottamalla korkealaatuisia ja ajankohtaisia tuotteita. EU on tänä aikana ottanut vastaan uusia jäsenvaltioita, saanut uusia toimivaltuuksia, perustanut uusia Euroopan tason elimiä, ja lisäksi sen talousarvio on kasvanut. Tilintarkastustuomioistuimen työn on täytynyt heijastella kaikkia näitä muutoksia.

  Tilintarkastustuomioistuimen julkaisut ovat lisääntyneet huomattavasti verrattuna kahteen lausuntoon, jotka se antoi ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee nykyisin vuosikertomuksia, tarkastuslausumia, erityisvuosikertomuksia, erityiskertomuksia, lausuntoja ja katsauksia. Viime vuosina tilintarkastustuomioistuin on alkanut painottaa enemmän EU:n toimintapolitiikkojen tulosten tarkastamista ja neuvojen antamista siitä, kuinka tuloksellisuutta voidaan parantaa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä