No
No
 

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten ohjeiden mukaisesti, joita se soveltaa EU:n toimintaympäristöön. Standardien avulla tilintarkastustuomioistuin varmistaa työnsä laadun, ammattimaisuuden ja tehokkuuden. Tilintarkastustuomioistuin on kansainvälisen yhteistyön kautta mukana myös kehittämässä standardeja.

Tarkastuslausumaa varten toimitettavat tarkastukset

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuslausumaa varten vuosittain tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen, joissa tarkastetaan EU:n tilien luotettavuus ja tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuus. Se julkaisee tarkastustensa perusteella tekemänsä havainnot ja johtopäätökset sekä tarkastuslausuntonsa vuosikertomuksissaan. Osana tarkastusta testataan tilastollisesti edustava otos tapahtumista ja arvioidaan valvontajärjestelmiä. Näin pyritään määrittämään, onko tulot ja maksut laskettu oikein ja ovatko ne oikeudellisen ja sääntelykehyksen mukaisia. Yksittäisten tapahtumien tarkastaminen kattaa kaikki meno-ohjelmat ja jäsenvaltiot, ja sen tarkoituksena on laatia erityisarvioita EU:n talousarvion eri osa-alueilta. Tilintarkastustuomioistuin käyttää evidenssinä johtopäätöksilleen myös muiden tarkastajien työtä.

Tuloksellisuustarkastukset

Tuloksellisuustarkastuksissa tilintarkastustuomioistuin tutkii EU:n tulojen ja menojen laatua ja sitä, onko moitteettoman varainhoidon periaatetta noudatettu. Tuloksellisuustarkastuksissa tutkitaan EU varojen hallinnointiin osallistuvien elinten ja laitosten ohjelmia, toimia, hallintojärjestelmiä ja menettelyjä. Tarkoituksena on arvioida, käyttävätkö kyseiset elimet ja laitokset varoja taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuustarkastukset kattavat laajan kirjon aiheita, mutta erityisesti niissä keskitytään aiheisiin, jotka liittyvät kasvuun ja työllisyyteen, Euroopan tasolla saavutettavaan lisäarvoon, julkistalouden hallinnointiin sekä ympäristöön ja ilmastotoimiin. Tuloksellisuustarkastusten tulokset julkaistaan erityiskertomuksissa, minkä lisäksi tämän tarkastusalan havainnoista esitetään yhteenveto tuloksellisuutta koskevassa vuosikertomuksessa.

Tuloksellisuutta tarkastettaessa arvioidaan erilaisia näkökohtia, jotka liittyvät julkisia tukitoimenpiteitä koskevaan prosessiin. Tällöin tarkastetaan esimerkiksi panoksia (taloudelliset, inhimilliset, aineelliset, organisatoriset tai sääntelyyn liittyvät resurssit, joita tarvitaan ohjelman täytäntöönpanoon), tuotoksia (ohjelman suoritteet), tuloksia (ohjelman välittömät vaikutukset suoraan kohderyhmään tai tuensaajiin) sekä vaikutuksia (asianomaisessa yhteisössä tapahtuneet pitkän aikavälin muutokset, jotka on saatu aikaan EU:n toiminnalla).

Standardit

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin noudattaa tarkastuksissaan ylimpien tarkastuselinten maailmanlaajuisen järjestön INTOSAIn vahvistamia kansainvälisiä ISSAI-tarkastusstandardeja. Tilintarkastustuomioistuin hoitaa tällä hetkellä puheenjohtajuutta INTOSAIn ammatillisia standardeja käsittelevässä komiteassa, jolla on johtava asema näiden standardien kehittämisessä.

AWARE – menetelmät ja ohjeet

AWARE 

Tarkempia tietoja tilintarkastustuomioistuimen tarkastustavasta on saatavilla AWARE - alustalta (Accessible Web-based Audit Resource for the ECA). Tässä verkkopohjaisessa välineessä annetaan tietoa tilintarkastustuomioistuimen menetelmistä ja ohjeistuksesta. AWARE kokoaa yhteen paikkaan kaikki tarkastuksessa käytettävät apuvälineet. Se on helppokäyttöinen ja käytännöllinen ja tukee tilintarkastustuomioistuimen tarkastajia näiden päivittäisessä työssä.

AWAREssa selostetaan periaatteita, joita tilintarkastustuomioistuin noudattaa työssään, ja neuvotaan, miten kyseisiä periaatteita sovelletaan käytännössä. Tavoitteena on tuotos, jonka laatu vastaa odotuksia. Alustalla annetaan ohjeita tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksista, säännönmukaisuustarkastuksista ja tuloksellistarkastuksista sekä katsauksista ja lausunnoista.

Tietoa AWAREn rakenteesta on saatavilla itse foorumilta.

Tilintarkastustuomioistuin apuna EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten torjunnassa

 

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) vastaa EU:n petostentorjunnasta ja EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on antanut OLAFin kanssa tehtävästä yhteistyöstä päätöksen 43-2017. Tämän päätöksen mukaisesti tilintarkastustuomioistuin antaa OLAFille tiedon kaikista epäilyistä, jotka koskevat petoksia, lahjontaa tai muuta EU:n taloudellisia etuja vahingoittavaa laitonta toimintaa. Tilintarkastustuomioistuin saa toisinaan tiedon mahdollisista petostapauksista tarkastustyönsä tuloksena tai siten, että kolmannet osapuolet ilmoittavat niistä tilintarkastustuomioistuimelle.

 

EPPO on EU:n uusi riippumaton syyttäjänvirasto. Se tutkii EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia, nostaa syytteet epäiltyjä vastaan ja saattaa heidät rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tilintarkastustuomioistuin ja EPPO ovat sopineet yhteistyöjärjestelystä, joka tuli voimaan 3. syyskuuta 2021. Järjestely muodostaa jäsennellyn toimintakehyksen yhteistyöhön perustuvien suhteiden luomiselle ja ylläpitämiselle EU:n talousarvion suojaamiseksi siten, että samalla noudatetaan kummankin toimielimen toimivaltuuksia kaikilta osin.

Linkit