Yes
No 

 

Erityiskertomus 11/2024: Uusiutuvaa vetyä koskeva EU:n teollisuuspolitiikka
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Katsaus 03/2024: Yleiskatsaus kauden 2014–2020 koheesiomenojen varmennuskehyksestä ja virheisiin vaikuttaneista keskeisistä tekijöistä
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Erityiskertomus 10/2024: Ammattipätevyyden tunnustaminen EU:ssa
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
2023 - Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän toimintakertomus (annettu varainhoitoasetuksen 74 artiklan 9 kohdan nojalla)
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Erityiskertomus 09/2024: Kaasun toimitusvarmuus EU:ssa
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Erityiskertomus 08/2024: EU:n tekoälytavoitteet
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Erityiskertomus 07/2024: Sääntöjenvastaisiin EU-menoihin sovellettavat komission takaisinperintäjärjestelmät
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Euroopan tilintarkastustuomioistuin - Toimintamme vuonna 2023
Erityiskertomus 06/2024: Turkin-pakolaisavun koordinointiväline
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Erityiskertomus 05/2024: EU:n avoimuusrekisteri
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Erityiskertomus 04/2024: Liikenneturvallisuus EU:ssa
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Katsaus 02/2024: Komission raportointi oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Erityiskertomus 03/2024: Oikeusvaltioperiaate EU:ssa
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Lausunto 01/2024 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Länsi-Balkanin uudistus- ja kasvutukivälineen perustamisesta
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Katsaus 01/2024: Nuorten harjoittelujaksoja koskevat EU:n toimet
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Erityiskertomus 02/2024: Euroopan ulkosuhdehallinto koordinoijana
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Erityiskertomus 01/2024: Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Erityiskertomus 29/2023: EU:n tuki kestäville biopolttoaineille liikennealalla
2024+ work programme
Työohjelma 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Erityiskertomus 27/2023: Unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seuranta
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Erityiskertomus 28/2023: Julkiset hankinnat EU:ssa
Kertomus mahdollisista ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet yhteisen kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission suorittaessa asetuksen mukaisia tehtäviään varainhoitovuonna 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Erityiskertomus 25/2023: EU:n vesiviljelypolitiikka
Special report 25/2023: EU aquaculture policy