No
No

Euroopan unioni on sitoutunut maailmanlaajuiseen ympäristönsuojeluun, joten myös EU:n toimielinten on toteutettava ympäristöpolitiikkaa. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on EU:n toimielimenä velvollisuus edistää kestävää kehitystä soveltamalla päivittäisessä työssään asianmukaista ympäristöasioiden hallintaa koskevia periaatteita.

Ympäristöpolitiikka

Tilintarkastustuomioistuin virallisti osallistumisensa laadukasta ympäristöasioiden hallintaa koskevaan aloitteeseen hyväksymällä 28. marraskuuta 2014 ympäristöpolitiikan, jota se noudattaa toiminnassaan. Tilintarkastustuomioistuin sitoutuu ympäristöpolitiikassaan:

  • ottamaan käyttöön hiilidioksidipäästöjä vähentäviä toimenpiteitä;
  • edistämään tehokasta energiankäyttöä ja vähentämään sähkön-, veden- ja paperinkulutusta;
  • sisällyttämään ympäristökriteerit julkisia hankintoja koskeviin menettelyihinsä;
  • soveltamaan parhaita käytäntöjä jätehuoltoon;
  • kannustamaan koko henkilöstöään toimimaan kestävällä tavalla ja edistämään aktiivisesti ympäristöpolitiikan tavoitteita.

Ympäristöstandardi ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Tilintarkastustuomioistuin täyttää kansainvälisesti sovitun ISO 14001:2015 -laatustandardin (ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, Environmental management system) sertifiointikriteerit ja on virallisesti ISO 14001 -sertifioitu.

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Tilintarkastustuomioistuin on mukana EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmässä (EMAS). Järjestelmä on hallintaväline, jonka tarkoituksena on arvioida organisaatioiden ympäristötehokkuutta, raportoida siitä ja parantaa sitä. Tilintarkastustuomioistuin rekisteröitiin EMAS-järjestelmään maaliskuussa 2017. Toimielin ylläpitää ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöasioiden hallintajärjestelmää, joka perustuu EMAS-asetukseen (EY) N:o 1221/2009 ja EMAS-asetuksen muutosasetukseen (EU) 2017/1505.

Lisätietoja on saatavissa tilintarkastustuomioistuimen ympäristöselonteosta, jonka akkreditoitu todentaja on hyväksynyt. Selonteossa esitetään toimielimen ympäristötehokkuutta koskevat tulokset ja mahdolliset suunnitelmat niiden parantamiseksi jatkossa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen hiilijalanjälkeä koskeva kertomus

Euroopan tilintarkastustuomioistuin laati vuonna 2014 ensimmäisen hiilitaseensa, jonka avulla mitattiin sen toiminnasta aiheutuneita kasvihuonekaasupäästöjä. Tarkoituksena oli tilintarkastustuomioistuimen hiilidioksidipäästöjen systemaattinen vähentäminen.

Hiilitase tarkistetaan ja julkaistaan vuosittain. Sen avulla seurataan, millaisia vaikutuksia toimilla, joilla tilintarkastustuomioistuin on pyrkinyt vähentämään hiilijalanjälkeään, on ollut.

Tilintarkastustuomioistuin pyrkii sopeuttamaan toimintansa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Se laatii parhaillaan etenemissuunnitelmaa päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä: