Yes
No

Tilintarkastustuomioistuin on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja. Yhtäläisten mahdollisuuksien periaate on kirjattu EU:n toiminnan perustana olevaan lainsäädäntöön, erityisesti henkilöstösääntöjen 1 d artiklaan, jossa kielletään kaikenlainen syrjintä (esimerkiksi sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai sosiaalisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella). Eettisissä suuntaviivoissamme kielletään kaikenlainen syrjintä.

Tilintarkastustuomioistuimella on käytössään moninaisuutta ja osallisuutta edistävä toimintapolitiikka, jonka tarkoituksena on luoda monimuotoinen työympäristö ja osallistava kulttuuri, jossa kaikki tuntevat saavansa arvostusta ja kykenevänsä hyödyntämään koko potentiaaliaan.

Tämä moninaisuutta ja osallisuutta edistävä toimintapolitiikka muodostaa tärkeän osan tilintarkastustuomioistuimen strategisista tavoitteista. Toimintapolitiikka pohjautuu aiempien toimintasuunnitelmien tuloksiin. Tavoitteena on tasoittaa tietä kohti monimuotoisempaa, joustavampaa ja samalla tasapuolisempaa työpaikkaa, jossa kaikkien lahjakkuuksilla on parhaat mahdollisuudet kukoistaa. Johtajat ovat avainasemassa tämän toteuttamisessa; oman sitoutumisemme avulla voimme toimia esimerkkinä koko organisaatiolle. Sen vuoksi meidän tehtävänämme on tuoda moninaisen ja osallistavan kulttuurin hyödyt kaikkien näkyville.

Zacharias Kolias, pääsihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Videon tekstitys

Moninaisuus ja osallisuus tilintarkastustuomioistuimessa

Kuusi päätoimijaa: Moninaisuus- ja osallisuusvastaava, pääsihteeri, henkilöstöosasto, yhtäläisten mahdollisuuksien pariteettikomitea, työryhmät, täydennyskoulutus.

Kymmenen painopistettä: mobilisoidaan, tiedotetaan ja aktivoidaan, houkutellaan, integroidaan, edistetään, mukautetaan, mahdollistetaan, suojellaan, kannustetaan, mitataan.

Mobilisoidaan: edistetään moninaisuutta ja osallisuutta hallinnossa.

 • Vahvistetaan sitoutumista,
 • pakollista koulutusta
 • sekä moninaisuuden ja osallisuuden arviointia.

Tiedotetaan ja aktivoidaan: edistetään moninaisuutta ja osallisuutta koko henkilöstön keskuudessa.

 • Viestintä ja koulutus,
 • tietoisuuden lisääminen,
 • moninaisuus- ja osallisuustyöryhmät.

Houkutellaan: tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet ja tehostetaan moninaisuutta ja osallisuutta rekrytoinnissa.

 • Hakijoiden moninaisuus,
 • osallistavat ja moninaiset valintalautakunnat,
 • tilastojen jako/julkaisu.

Integroidaan: otetaan yhtäläiset mahdollisuudet sekä moninaisuus ja osallisuus huomioon tulosjohtamisessa, arvioinnissa, sertifioinnissa ja ylennyksissä.

 • Vanhempainvapaa miehille,
 • valmennus,
 • oikeudenmukainen ylennysmenettely.

Edistetään: sukupuolten tasa-arvoa valittaessa tehtävävastaavia.

 • Julkaistaan puolivuosittain päivitykset nais/miespuolisista tehtävävastaavista,
 • kannustetaan,
 • jaetaan tietoa.

Mukautetaan: lisätään työn joustavuutta.

 • Hyvinvointi,
 • työn ja vapaa-ajan tasapaino,
 • etätyö.

Mahdollistetaan: luodaan osallistava ympäristö vammaisille henkilöstön jäsenille.

 • Vammaistietoisuusviikko,
 • esteettömyys,
 • myönteiset toimet.

Suojellaan: tiedostetaan, ymmärretään ja otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön ikääntyminen.

 • Aktiiviset seniorit,
 • elinikäinen oppiminen,
 • sukupolvien välinen vuorovaikutus.

Kannustetaan: kannustetaan naisia johtotehtäviin vievälle urapolulle.

 • Haastattelut ja valmennus,
 • voimaannuttaminen,
 • johtamisen kehittämisohjelma.

Mitataan: arvioidaan edistymistä moninaisuudessa ja osallisuudessa.

 • Kyselyt ja tilastot,
 • moninaisuutta ja osallisuutta koskeva vuosikertomus,
 • tulosindikaattorit.
Pienennä/suurenna (koskee vain näkökykyisiä lukijoita, teksti on saatavilla myös näytönlukuohjelmille)
 
​​

 ​
Euroopan tilintarkastustuomioistuin – International Dual Career Network Luxemburg -verkoston (IDCN) jäsen. IDCN

Me tilintarkastustuomioistuimessa tiedostamme, että meidän on tärkeää tukea työntekijöitämme, kun he aloittavat työuransa Luxemburgissa. Teemme myös parhaamme tukeaksemme heidän kumppaneitaan ja puolisoitaan. Sitoudumme varmistamaan myönteisen ja rakentavan kokemuksen kaikille, ja pyrimme siihen, että siirtymä sujuu mahdollisimman sujuvasti.

Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin on International Dual Career Network Luxembourg -verkoston (IDCN)(opens in new window) ylpeä jäsen. Kyseessä on maailmanlaajuinen järjestö, joka keskittyy tukemaan työntekijöiden kumppaneiden ja puolisoiden urakehitystä ja hyvinvointia.

IDCN tarjoaa monenlaisia palveluja. Se jakaa tietoa paikallisista työmarkkinoista, antaa tukea ansioluetteloiden laatimisessa, järjestää verkostoitumistapahtumia ja tarjoaa muiden ICDN:n jäsenten kautta pääsyn paikallisiin yritysverkostoihin. Kaikki tilintarkastustuomioistuimen Luxembourgissa asuvien työntekijöiden kumppanit ja puolisot voivat liittyä IDCN:ään rekisteröitymällä sen verkkosivustolle.