No
No
 

Tällä sivulla esitetään tiedot Euroopan tilintarkastustuomioistuimen järjestämistä tarjouskilpailuista ja suunnitelluista arvoltaan vähäisistä ja keskisuurista hankinnoista sekä vuotuinen sopimusluettelo ja kaikkiin sopimuksiin sovellettavat yleiset ehdot.

Varainhoitoasetuksen mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen on tietyissä tapauksissa toteutettava tavaroita, palveluja tai urakoita koskeva julkinen hankintamenettely.

Useimpiin tilintarkastustuomioistuimen tarjouskilpailuista julkaistuihin tietoihin (ennakkoilmoitukset, hankintailmoitukset ja ilmoitukset tehdyistä sopimuksista) voi perehtyä TED-tietokannan (Tenders Electronic Daily) avulla.

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti uusimmilla tiedoilla julkisista hankinnoista ja tarjouskilpailuista.

Tarjoajat ja ulkopuoliset asiantuntijat voivat tutustua tietosuojaselosteeseen seuraavan linkin kautta: Hankintoja / ulkopuolisia asiantuntijoita koskeva tietosuojaseloste.

Johdanto

Hankintamenettely ja tiedotustapa valitaan sopimusten ennakoidun arvon perusteella. Kynnysarvot ovat tällä hetkellä seuraavat:

Sopimuksen arvo
Vaadittu vähimmäismenettely Tiedotustapa
≤ 15 000 euroa Neuvottelumenettely yksittäisen tavarantoimittajan/palveluntarjoajan kanssa Ei tiedoteta
> 15 000 eurosta

≤ 60 000 euroon

Neuvottelumenettely vähintään kolmen tavarantoimittajan/palveluntarjoajan kanssa Tilintarkastustuomioistuimen internet-sivusto
>60 000 euroa < direktiivissä asetettu kynnysarvo (tällä hetkellä 143 000 euroa palvelujen/tavaroiden osalta ja 5 538 000 euroa urakoiden osalta)

Neuvottelumenettely vähintään viiden tavarantoimittajan/palveluntarjoajan kanssa tai

kiinnostuksenilmaisupyyntö, rajoitettu tai avoin menettely

Tilintarkastustuomioistuimen internet-sivusto

TED-tietokanta

≥direktiivissä asetettu kynnysarvo (≥143 000 euroa tavaroiden/palvelujen osalta ja ≥5 538 000 euroa urakoiden osalta) Avoin menettely tai rajoitettu menettely, jonka hankintailmoitus julkaistaan virallisessa lehdessä (TED-tietokannassa) TED-tietokanta (eTendering) ja tilintarkastustuomioistuimen sivusto
>60 000 euroa (ei ylärajaa) – niin kutsutun kevennetyn järjestelyn piiriin kuuluvat palvelut
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
TED-tietokanta (eTendering) ja tilintarkastustuomioistuimen sivusto

Neuvottelumenettelyt, joiden arvoksi oletetaan >15 000 euroa – < direktiivissä asetettu kynnysarvo

Kaikki Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa suunnitteilla olevat hintaluokan >15 000 – < direktiivissä asetettu kynnysarvo (<143 000 euroa tavaroiden/palvelujen osalta ja <5 538 000 euroa urakoiden osalta) neuvottelumenettelyt on julkaistu jäljempänä. Ks. arvoltaan vähäisiä ja keskisuuria hankintoja koskeva ennakkotiedotus.

Menettelyn suunnitteleminen ei ole tilintarkastustuomioistuimen kannalta sitovaa. Muita hankintamenettelyjä voidaan lisäksi toteuttaa tilanteen mukaan riippuen tilintarkastustuomioistuimen tarpeista.

Jos olette kiinnostunut jostakin suunnitellusta menettelystä, ottakaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Kirjoittakaa aiheriville “Hankinnat” ja antakaa seuraavat tiedot: hankintamenettelyn aihe sekä yrityksenne nimi, osoite ja yhteystiedot.

Hankintamenettelyt, joiden arvon oletetaan ylittävän direktiivissä asetetun kynnysarvon

Kaikista hankintamenettelyistä, joiden arvon oletetaan ylittävän direktiivissä asetetun kynnysarvon (≥143 000 euroa tavaroiden/palvelujen osalta ja ≥5 538 000 euroa urakoiden osalta), ilmoitetaan virallisessa lehdessä (TED –tietokannassa), joka on suurten julkisten hankintamenettelyjen kohdalla ensisijainen tietolähde.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin pyytää huomioimaan, että se ei lähetä menettelyasiakirjoista paperiversioita. Kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavissa sähköisessä muodossa tällä sivustolla ja eTendering-palvelussa hankintailmoituksessa olevan linkin kautta (kohta I.3).

Jos lataamisessa ilmenee ongelmia, ottakaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Kirjoittakaa aiheriville “Hankinnat” ja antakaa seuraavat tiedot: kiinnostuksenne kohteena olevan hankintamenettelyn viitenumero ja otsikko.

Lisäksi pyydämme pitämään mielessä, että tarjousten jättökauden aikana saatetaan julkaista asiakirjoja koskevia selvennyksiä ja/tai muutoksia. Mahdolliset lisätiedot ovat saatavissa ainoastaan eTendering-palvelusta, johon pääsee hankintailmoituksessa olevan linkin kautta (kohta I.3). Tarjoajia kehotetaan käymään säännöllisesti eTendering-palvelussa, koska sinne voidaan lisätä tietoja milloin hyvänsä tarjousten viimeiseen jättöpäivään saakka.


Johdanto

Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoo toteuttaa seuraavat arvoltaan vähäiset tai keskisuuret hankintamenettelyt. Menettelyn suunnitteleminen ei ole tilintarkastustuomioistuimen kannalta sitovaa. Muita hankintamenettelyjä voidaan poikkeuksellisesti toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen tarpeista riippuen.

Aihe Arvio Tyyppi (tavara (F), palvelu (S), rakennusurakka (B), urakka (W)) Alustava suunnittelu (menettelyn käynnistäminen)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

If you are interested in any of the procedures above, please contact us via our contact form, indicating “Procurement” in the subject line, and provide the following information: subject of the tender procedure and your company’s name, address and contact details.

Vuotuiset luettelot tilintarkastustuomioistuimen tekemistä arvoltaan vähäisistä ja keskisuurista sopimuksista (>15 000 euroa – < direktiivissä asetettu kynnysarvo)

Puitesopimuksen perusteella tehtyjä erillissopimuksia koskevat vuosittaiset tiedot

Vuotuiset luettelot sopimuksista, jotka tilintarkastustuomioistuin on tehnyt varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 11.1 kohdan h ja j–m alakohdan mukaisesti

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Vuotuiset luettelot sopimusten muutoksista

Myönnettyjä määriä ja EU:n varojen saajia koskevat tiedot

Aiheeseen liittyvät asiakirjat