No
No
​​​

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen eettiset ohjeet perustuvat seuraaviin arvoihin: riippumattomuus, rehellisyys, objektiivisuus, avoimuus ja ammattimaisuus. Nämä arvot koskevat kaikkia tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja sen henkilöstöä.

Eettiset ohjeet

Tilintarkastustuomioistuin tunnustaa INTOSAIn eettisissä ohjeissa(opens in new window) (ISSAI 130) vahvistetut vaatimukset, ja se on sisällyttänyt ne omien eettisten ohjeidensa ensimmäiseen osaan, joka koskee kaikkia tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja henkilöstöä. Näiden eettisten ohjeiden avulla on tarkoitus varmistaa, että niin tarkastusta kuin toimielimen toimintaa koskevat päivittäiset päätökset ovat INTOSAIn ohjeissa vahvistettujen periaatteiden mukaisia. Eettisten ohjeiden toisessa osassa keskitytään eettisiin velvoitteisiin, jotka koskevat virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvaa henkilöstöä.

Tilintarkastustuomioistuimen jäseniin sovellettavat toimintasäännöt

Tilintarkastustuomioistuimen jäseniin sovelletaan toimintasääntöjä, joissa määritetään jäsenten velvollisuus noudattaa seuraavia eettisiä periaatteita: kunniallisuus, riippumattomuus, objektiivisuus, pätevyys, ammattimainen toimintatapa, luottamuksellisuus, avoimuus, arvokkuus, sitoutuminen, lojaalisuus, pidättyvyys ja kollegiaalisuus.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee jäsentensä ilmoitukset sidonnaisuuksista ja tiedot eturistiriidattomuudesta organisaatiokaavionsa yhteydessä.

Tilintarkastustuomioistuimen eettisiä toimintapuitteita koskevat arvioinnit

Tilintarkastustuomioistuimen eettisiä toimintapuitteita koskevan vertaisarvioinnin suorittivat vuonna 2019 Puolan ja Kroatian ylimmät tarkastuselimet, joilla on runsaasti kokemusta aiheesta. Vertaisarviointikertomuksessa todettiin, että tilintarkastustuomioistuin on ottanut käyttöön vakaat standardit erityisesti laatimalla koko henkilöstöön sovellettavat eettiset ohjeet ja tilintarkastustuomioistuimen jäseniä koskevat toimintasäännöt. Vertaisarvioinnin suorittanut tiimi esitti kuitenkin erityisiä suosituksia, jotka koskivat tilintarkastustuomioistuimen eettisten toimintapuitteiden selkeyden ja johdonmukaisuuden lisäämistä ja puitteiden jatkuvaa parantamista.

Tilintarkastustuomioistuimen eettisiä toimintapuitteita koskeva lisäarviointi saatiin päätökseen vuonna 2022. Tilintarkastustuomioistuimen eettisiä ohjeita päivitettiin sen jälkeen, kun ulkopuolinen konsultti oli arvioinut ne ja antanut useita, eri aloja koskevia suosituksia.

Eettinen komitea

Eettiseen komiteaan on nimitetty presidentin ehdotuksen perusteella kolmeksi vuodeksi (toimikausi voidaan uusia kerran) seuraavat kolme henkilöä: kaksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsentä sekä jäsen, joka on valittu tilintarkastustuomioistuimen ulkopuolelta taitojensa, kokemuksensa ja ammatillisen pätevyytensä perusteella.

Eettinen komitea keskustelee eettisistä kysymyksistä, joita se pitää tilintarkastustuomioistuimen standardien ja maineen kannalta merkityksellisinä. Lisäksi se arvioi tilintarkastustuomioistuimen jäsenten toimielimen ulkopuolella hoitamia tehtäviä.

Pysyvät jäsenet:

  • George Marius Hyzler, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
  • Lefteris Christoforou, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
  • Melchior Wathelet, entinen Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies

Varajäsenet:

  • François-Roger Cazala, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
  • Nikolaos Milionis, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, entinen unionin yleisen tuomioistuimen tuomari

Eettiset neuvonantajat

Pääsihteeri nimittää eettisiä neuvonantajia tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön joukosta.

Kaikilla henkilöstön jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus saada kyseisiltä neuvonantajilta luottamuksellista ja puolueetonta neuvontaa seuraavilta aloilta:

  • henkilöstöltä edellytetyt arvot ja periaatteet (esim. riippumattomuus, rehellisyys, puolueettomuus, ammattimainen käyttäytyminen)
  • erityiset arkaluonteiset kysymykset, kuten tosiasialliset tai näennäiset eturistiriidat, lahjojen vastaanottaminen jne.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet eivät saa vastaanottaa yli 150 euron arvoisia lahjoja. Jos jäsenet saavat diplomaattipiireissä noudatetun tavan mukaisesti lahjoja, ja niiden arvo ylittää mainitun määrän, heidän on luovutettava kyseiset lahjat pääsihteerille. Tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeristö pitää rekisteriä lahjoista, joiden arvo on yli 150 euroa. Rekisteriin saa tutustua pyynnöstä. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet eivät saa vastaanottaa maksua toimikautensa aikaisista toimista tai julkaisuista, jotka eivät liity tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Mikäli tällainen maksu suoritetaan, se on lahjoitettava jäsenen valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstö ei saa vastaanottaa kolmansilta osapuolilta minkäänlaisia lahjoja tai palveluksia, kuten aterioita ja majoitusta, tai saada minkäänlaista muuta hyötyä, jonka rahallinen arvo on yli 50 euroa. Arvoltaan 50–150 euron suuruiset lahjat voidaan hyväksyä ainoastaan nimittävän viranomaisen luvalla.

Entisten korkeiden virkamiesten ammattitoiminta palvelussuhteen päätyttyä

Henkilöstösääntöjen 16 artiklan mukaisesti kaikkien virkamiesten on palvelussuhteensa päätyttyä edelleen noudatettava kunniallisuutta ja pidättyvyyttä hyväksyessään tiettyjä tehtäviä tai etuja. Entisen virkamiehen, joka aikoo harjoittaa ammattitoimintaa palvelussuhteensa päättymistä seuraavien kahden vuoden kuluessa, on ilmoitettava siitä entiselle toimielimelleen, jotta se voi tarvittaessa kieltää tehtävän vastaanottamisen tai hyväksyä sen (tarvittavin rajoituksin).

Lisäksi nimittävä viranomainen kieltää henkilöstösääntöjen 16 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti entisiä korkeita virkamiehiä näiden palvelussuhteen päättymistä seuraavien 12 kuukauden aikana lähtökohtaisesti harjoittamasta edunvalvontaa tai edistämästä entisen toimielimensä henkilöstön keskuudessa yrityksensä, asiakkaidensa tai työnantajansa lukuun asioita, joista he vastasivat palvelussuhteensa viimeisten kolmen vuoden aikana.

Henkilöstösääntöjen 16 artiklan neljännessä kohdassa edellytetään, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti kukin toimielin julkaisee vuosittain kolmannen kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot, mukaan lukien luettelon arvioiduista tapauksista.

Tiedot tilintarkastustuomioistuimen entisten korkeiden virkamiesten ammattitoiminnasta palvelussuhteen päättymisen jälkeen esitetään seuraavassa kertomuksessa:

Tiedonanto entisten korkeiden virkamiesten ammattitoimintaa palvelussuhteen päätyttyä koskevien tietojen julkaisemisesta (henkilöstösääntöjen 16 artiklan kolmas ja neljäs kohta) – Kertomus vuodelta 2022.

Aiheeseen liittyviä linkkejä