No
No
 
Mar institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh, déanann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa iniúchtaí de réir creat atá leagtha síos i reachtaíocht an Aontais.

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa – Institiúid de chuid an Aontais

Is institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa. Fuair sí an stádas sin in nuair a tháinig Conradh Maastricht i bhfeidhm.

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa – Iniúchóir seachtrach neamhspleách an Aontais

"Déanfaidh Cúirt Iniúchóirí iniúchóireacht ar chuntais an Aontais" (CFAE Airteagal 285)

Bíonn dhá aidhm againn i ndéanamh ár gcuid iniúchtaí dúinn: feabhas a chur ar bhainistiú airgeadais, agus faisnéis faoin gcaoi a n-úsáidtear cistí an Aontais a chur ar fáil do shaoránaigh an Aontais.

Na dualgais atá orainn faoin gConradh

Tagann ár sainordú ón gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

De réir an Chonartha, tá na róil seo a leanas againn:

Táirgimid tuarascáil bhliantúil ar ioncam agus caiteachas an Aontais.

  • Déanaimid scrúdú mion ar chuntais airgeadais an Aontais. Nuair a bhímid in amhras go bhfuil rud éigin cearr sna cuntais, déanaimid é sin a thuairisciú agus a chur ar aghaidh chuig údarás eile chun an scéal a fhiosrú tuilleadh.

  • Inár dtuarascáil bhliantúil, tugaimid tuairim oifigiúil – ar a dtugtar “ráiteas dearbhaithe” – do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina dtugtar le fios an bhfuil cuntais an Aontais beacht agus an bhfuil na hidirbhearta is bun leo dlíthiúil agus rialta.

Déanaimid imscrúdú ar shaincheisteanna eile a bhaineann le caiteachas an Aontais.

  • Eisímid tuarascálacha speisialta ina bhfuil ár mbarúlacha i dtaobh saincheisteanna ar leith; mar shampla, cé chomh héifeachtach atá caiteachas ón Aontas i réimse áirithe.
  • Is féidir leis na hinstitiúidí eile san Aontas a iarraidh orainn tuairim fhoirmiúil a thabhairt ar ábhar ar bith a bhaineann le buiséad an Aontais.

Agus cabhraímid le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle ina gcuid seiceálacha siúd ar an gcaoi a bhfuil an buiséad á chaitheamh.

Is in Airteagail 310 go 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh atá na príomhfhorálacha dlí lena rialaítear an obair iniúchóireachta a dhéanaimid.

Tá trí cinn de na hairteagail sin thar a bheith ábhartha:

Rialacha Nós Imeachta

Déanaimid ár gcuid oibríochtaí de réir rialacha inmheánacha agus nósanna imeachta éagsúla. Is é an ceann is tábhachtaí díobh sin ná ár gcuid Rialacha Nós Imeachta, ina leagtar amach cén chaoi a bhfeidhmímid mar eagraíocht. De réir an Chonartha, tá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh na Rialacha Nós Imeachta a fhormheas.

Creat Eitice

Tá Treoirlínte Eitice agus Cód Iompair Chomhaltaí na Cúirte Iniúchóirí ar fáil ar an leathanach dar teideal “Eitic”.

Naisc ghaolmhara