Yes
No

​Is comhalta gníomhach de INTOSAI agus den eagraíocht réigiúnach Eorpach (EUROSAI) é CIE. Tríd an ngníomhaíocht sin, rannchuidíonn sé le gairm na hiniúchóireachta poiblí a fhorbairt ar fud an domhain.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

Is é INTOSAI (Eagraíocht Idirnáisiúnta na nUasfhoras Iniúchóireachta) eagraíocht ghairmiúil na nUasfhoras Iniúchóireachta as tíortha atá ina mbaill de na Náisiúin Aontaithe nó dá ghníomhaireachtaí speisialta. Tá 195 lánchomhalta san eagraíocht (is é CIE an t-aon chomhlacht fornáisiúnta amháin) chomh maith le cúig eagraíocht idirnáisiúnta a bhfuil ballraíocht chomhlachais acu, agus dhá chomhalta cleamhnaithe. Liostaítear INTOSAI mar eagraíocht tacaíochta de chuid na Náisiún Aontaithe.

Ó 1980 i leith, agus fiú sula raibh sí ina lánchomhalta, ghlac Cúirt Iniúchóirí na hEorpa páirt ghníomhach i roinnt gníomhaíochtaí agus sruthanna oibre INTOSAI, go háirithe maidir le hionchur praiticiúil a chur ar fáil d’ullmhú caighdeán agus treorach, chomh maith le dea-chleachtas agus dearbhú cáilíochta a chur chun cinn. D’fhreastail CIE freisin ar gach comhdháil thríbhliantúil INTOSAI freisin, agus is minic a ghlac sí freagracht as téama comhdhála.

In 2004, rinneadh lánchomhalta de chuid INTOSAI de CIE tar éis reachtanna INTOSAI a mhodhnú maidir le ballraíocht na nUasfhoras Iniúchóireachta ó eagraíochtaí fornáisiúnta.

Glacann CIE páirt ghníomhach i ngníomhaíochtaí INTOSAI atá dírithe ar chaighdeáin iniúchóireachta gairmiúla a fhorbairt. I mí na Samhna2022, ag XXIV Comhdháil INTOSAI, rinneadh cathaoirleach den Choiste um Chaighdeáin Ghairmiúla (PSC) de CIE, tar éis di a bheith ina leaschathaoirleach ó 2016 go 2022. Sa cháil sin, tá suíochán ar Bhord Rialaithe INTOSAI faighte ag CIE.

Tá CIE ina chomhalta freisin de na Coistí um Fhorbairt Acmhainneachta agus um Chomhroinnt Eolais in INTOSAI, agus tá ról gníomhach aige i roinnt comhlachtaí oibre de chuid na gCoistí sin.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Tá CIE ina chomhalta de EUROSAI (Eagraíocht Eorpach na nUasfhoras Iniúchóireachta), ar eagraíocht réigiúnach Eorpach de chuid INTOSAI é.

Bhunaigh 29 nUasfhoras Iniúchóireachta Eorpacha agus CIE EUROSAI in 1990 agus tá 51 chomhalta ann faoi láthair. Ó bunaíodh CIE, tá sé ag obair go dian i gcomhlachtaí oibre éagsúla EUROSAI.

Bhí CIE ina iniúchóir seachtrach EUROSAI do thréimhse 2008-2011 agus ina chomhalta de Bhord Rialaithe EUROSAI do thréimhse 2011-2017.

Athbhreithniú piaraí

Mar uasfhoras iniúchóireachta (SAI), féachann CIE le bheith ar thús cadhnaíochta maidir le forbairtí in iniúchadh na hearnála poiblí. Oibríonn sé i dteannta Uasfhoras Iniúchóireachta eile in Eagraíocht Idirnáisiúnta na nUasfhoras Iniúchóireachta (INTOSAI), agus ina ghrúpáil réigiúnach Eorpach EUROSAI, chun caighdeáin ghairmiúla agus dea-chleachtais a bhunú. Bhí CIE ina ghlacadóir luath d’athbhreithniú piaraí mar uirlis chun dea-chleachtas a fhorbairt agus a scaipeadh laistigh de phobal na nUasfhoras Iniúchóireachta.

Sa chéad athbhreithniú piaraí a rinne CIE in 2008, scrúdaíodh gach gné dá oibríochtaí iniúchóireachta agus riaracháin. Is í Oifig Ard-Iniúchóir Cheanada, mar aon le hUasfhorais Iniúchóireachta na hOstaire, na hIorua agus na Portaingéile, a bhí i gceannas ar an athbhreithniú.

Críochnaíodh an dara hathbhreithniú piaraí do CIE in 2013 agus is í Cúirt Chónaidhme Iniúchóirí na Gearmáine in éineacht le hUasfhorais Iniúchóireachta na Fraince agus na Sualainne a bhí i gceannas air. Chuimsigh sé cleachtais iniúchóireachta feidhmíochta CIE agus an obair leantach a rinneadh ar na moltaí a rinneadh in athbhreithniú piaraí 2008.

Sa tríú hathbhreithniú piaraí do CIE, a tugadh chun críche in 2020, rinneadh measúnú ar chur chun feidhme straitéis CIE do thréimhse 2018-2020. Bhí Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na hEastóine, mar aon le hUasfhorais Iniúchóireachta na Danmhairge, na hÍsiltíre agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, i gceannas ar an athbhreithniú.

Naisc ghaolmhara