No
No

Is muidne iniúchóir seachtrach an Aontais Eorpaigh.​

Tá Coláiste na Cúirte Iniúchóirí comhdhéanta de Chomhalta amháin as gach Ballstát, agus faigheann an coláiste sin tacaíocht ó fhoireann de thart ar 900 duine de náisiúntachtaí uile an Aontais.

Ár misean

Trínár gcuid oibre iniúchóireachta, atá proifisiúnta agus a bhfuil tionchar aici, déanaimid measúnú ar bharainneacht, éifeachtacht, éifeachtúlacht, dlíthiúlacht agus rialtacht ghníomhaíochtaí an Aontais chun feabhas a chur ar chuntasacht, trédhearcacht agus bainistíocht airgeadais. Tríd an méid sin a dhéanamh, is féidir muinín na saoránach a fheabhsú agus freagairt go héifeachtach do na dúshláin atá roimh an Aontas faoi láthair agus a bheidh roimhe amach anseo.

Ár bhfís

Tá sé mar aidhm againn a bheith ar thús cadhnaíochta i ngairm na hiniúchóireachta poiblí, agus cur le hAontas Eorpach atá níos athléimní agus níos inbhuanaithe, agus a sheasann leis na luachanna ar a bhfuil sé bunaithe.

Tá ár gcuid oibre bunaithe ar na luachanna seo a leanas:

 • Neamhspleáchas

  Déanaimid ár gcuid oibre saor ó aon tionchar a d’fhéadfadh ár mbreithiúnas gairmiúil a chur i mbaol, nó a d’fhéadfaí a mheas mar thionchar a chuireann ár mbreithiúnas gairmiúil i mbaol.


 • Ionracas

  Gníomhaímid go hionraic agus go hiontaofa, agus go huile agus go hiomlán ar son leas poiblí an Aontais. Tá sé mar aidhm againn ceannaireacht a thabhairt le dea-shampla san obair ghairmiúil a dhéanaimid agus sa chaoi a ndéanaimid ár n-institiúid a bhainistiú.

 • Oibiachtúlacht

  Táimid neamhchlaonta agus neamhleatromach, agus bunaímid ár gconclúidí iniúchóireachta ar fhianaise atá leordhóthanach, ábhartha agus iontaofa.

 • Trédhearcacht

  Cuirimid ár bhfionnachtana in iúl i dtuarascálacha atá soiléir, cuimsitheach agus inrochtana a fhoilsítear i dteangacha uile an Aontais agus a chomhlíonann na ceanglais a bhaineann le rúndacht agus cosaint sonraí.

 • Gairmiúlacht

  I gcomhréir leis na caighdeáin idirnáisiúnta iniúchóireachta, déanaimid na leibhéil is airde eolais, saineolais agus scileanna a bhaineann le gairm na hiniúchóireachta poiblí, agus a bhaineann le bainistíocht airgeadais agus bainistiú beartais san Aontas Eorpach, a shealbhú, a fhorbairt agus a chothabháil.