No
No

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do chosaint an chomhshaoil a áirithiú ar fud an domhain agus cuimsíonn an tiomantas sin an beartas comhshaoil laistigh dá chuid institiúidí. Mar institiúid de chuid an Aontais, tá dualgas ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa rannchuidiú le forbairt inbhuanaithe trí phrionsabail na bainistíochta fónta comhshaoil a chur i bhfeidhm ina hobair laethúil.

Beartas Comhshaoil

An 28 Samhain 2014, ghlac Cúirt Iniúchóirí na hEorpa beartas comhshaoil lenar cuireadh a rannpháirtíocht i dtionscnamh bainistíochta comhshaoil ar ardchaighdeán ar bhonn foirmiúil. Tríd an mbeartas sin, gabhann an Chúirt Iniúchóirí uirthi féin:

  • bearta a thabhairt isteach chun astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a laghdú;
  • úsáid éifeachtúil fuinnimh a chur chun cinn agus bearta a dhéanamh chun an méid leictreachais, uisce agus páipéir a úsáideann sí a laghdú;
  • critéir chomhshaoil a chur ar áireamh ina nósanna imeachta soláthair phoiblí;
  • an dea-chleachtas bainistíochta dramhaíola a chur i bhfeidhm;
  • gach ball foirne a spreagadh gníomhú ar bhealach inbhuanaithe agus rannchuidiú go gníomhach le cuspóirí an bheartais chomhshaoil a bhaint amach.

Caighdeán comhshaoil ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Comhlíonann an Chúirt Iniúchóirí ceanglais deimhniúcháin ISO 14001:2015 (córas bainistíochta comhshaoil), ar caighdeán cáilíochta atá comhaontaithe go hidirnáisiúnta é. Tá sí deimhnithe go hoifigiúil de réir ISO 14001 freisin.

Doiciméid ghaolmhara

An Scéim um Bainistíocht agus Iniúchadh Comhshaoil (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Glacaimid páirt sa Scéim um Bainistíocht agus Iniúchadh Comhshaoil (EMAS) de chuid an Aontais. Is uirlis bainistíochta í an Scéim, a úsáidtear chun meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht comhshaoil eagraíochtaí agus chun an fheidhmíocht sin a thuairisciú agus a fheabhsú. Bhaineamar clárú EMAS amach i mí an Mhárta 2017 agus oibrímid córas bainistíochta comhshaoil go rathúil ar aon dul le Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 maidir le EMAS, arna leasú le Rialachán (AE) Uimh. 2017/1505, agus ar aon dul le ISO 14001.

FChun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an ráiteas comhshaoil ón gCúirt Iniúchóirí, rud ar bhailíochtaigh fíoraitheoir creidiúnaithe é agus ina leagaimid amach torthaí ár bhfeidhmíochta comhshaoil agus aon phleananna atá againn le haghaidh feabhais.

Tuarascáil maidir le lorg carbóin Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

In 2014, bhunaigh an Chúirt Iniúchóirí a céad chomhardú carbóin chun na hastaíochtaí gás ceaptha teasa a thagann óna gníomhaíochtaí a thomhas d’fhonn a hastaíochtaí CO2 a laghdú go córasach.

Déantar an comhardú a athmheas agus a fhoilsiú gach bliain agus is é is aidhm leis ná faireachán a dhéanamh ar thionchar ghníomhaíochtaí ár n-institiúide ar mhaithe lenár lorg carbóin a laghdú.

Tá forbairt á dhéanamh faoi láthair ar threochlár maidir le laghdú astaíochtaí a chlúdóidh an tréimhse go dtí 2030, chun spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach.

Naisc ghaolmhara: