Yes
No

​Foilseacháin agus cartlann na Cúirte Iniúchóirí

Tá formhór fhoilseacháin na Cúirte le fáil ar ár suíomh gréasáin.

Tá tuarascálacha agus tuairimí uile na Cúirte ó coinnithe i gcartlann na Cúirte Iniúchóirí. Tá na cóipeanna páipéir de dhoiciméid a foilsíodh suas go dtí aistrithe go dtí an stórlann atá againn ag Cartlann Stairiúil an Aontais Eorpaigh i bhFlórans.

Leabharlann na Cúirte

Is d’fhoireann na Cúirte go príomha atá leabharlann na Cúirte ann, ach ligtear isteach daoine atá ag obair in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus, ar iarraidh a dhéanamh, taighdeoirí seachtracha. Tá lear mór foilseachán sa bhailiúchán, agus clúdaíonn sé ábhair éagsúla, e.g. iniúchóireacht, cuntasaíocht, dlí an Aontais, agus réimsí beartais an Aontais Eorpaigh. Tá leabhair, tréimhseacháin, seirbhísí nuachtán, saothair thagartha agus bunachair sonraí ann, bídís i bhformáid leictreonach nó i bhformáid pháipéir. Is féidir an bailiúchán iomlán a chuardach ar líne trí úsáid a bhaint as an uirlis phoiblí BibliotECA Discovery.

Rochtain ar dhoiciméid

Féachann an Chúirt le fónamh do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh trína cuid oibre a dhéanamh leis an leibhéal is airde is féidir i dtaca le trédhearcacht, cuntasacht agus ionracas.

Bunús dlí

Déileáiltear le hiarrataí ar rochtain ar dhoiciméid i gcomhréir leis an bprionsabal maidir leis an gceart chun dea-riaracháin agus le prionsabal na trédhearcachta, agus i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 37-2023 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa i dtaca le rochtain phoiblí ar dhoiciméid na Cúirte Iniúchóirí(opens in new window).

Rochtain a iarraidh

Ba cheart iarrataí ar rochtain ar dhoiciméid a chur chugainn trí úsáid a bhaint as an bhfoirm theagmhála, agus is féidir an iarraidh a scríobh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Iarrataí a phróiseáil

Déantar measúnú cúramach ar gach iarraidh laistigh d’aon mhí amháin ón uair a chláraítear an iarraidh. Maidir leis an gcinneadh faoi cibé an dtabharfar rochtain nó nach dtabharfar, beidh sé sin ag brath, mar shampla, ar an bhfuil sé riachtanach leas an phobail a chosaint nó an bhfuil an fhaisnéis iniúchóireachta le coinneáil faoi rún.

Achomharc

Má dhiúltaítear rochtain a thabhairt ar dhoiciméad, is féidir leis an iarratasóir achomharc i scríbhinn (‘iarratas ar dheimhniú’) a chur isteach chuig Uachtarán na Cúirte, laistigh d’aon mhí amháin ón uair a fuarthas freagra na Cúirte, ag éileamh ar an gCúirt athmhachnamh a dhéanamh ar an seasamh atá tógtha aici. Laistigh de thréimhse uasta d’aon mhí amháin ón uair a chláraítear an t-iarratas ar dheimhniú, déanfaidh an Chúirt rochtain ar an doiciméad a iarradh a dheonú nó diúltóidh sí an rochtain sin a thabhairt.

Tagairtí dlíthiúla eile

An Conradh ar an Aontas Eorpach(opens in new window): Airteagal 1(2) maidir leis an síorphróiseas ionsar aontas buandlúite a chur ar bun idir pobail na hEorpa, ina nglactar cinntí ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir agus ar leibhéal chomh gar do na saoránaigh agus is féidir.

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh(opens in new window): Airteagal 15(1) maidir le trédhearcacht in obair institiúidí an Aontais; Airteagal 15(3) maidir leis an gceart rochtana ar dhoiciméid.

Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh(opens in new window): Airteagal 42 maidir leis an gceart rochtana ar dhoiciméid.

Naisc áisiúla