Yes
No

​Spriocanna forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe i gcomhthéacs an Aontais Eorpaigh

Ghlac na Náisiúin Aontaithe Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe in 2015. Tá sé bunaithe ar 17 sprioc forbartha inbhuanaithe(opens in new window) (SDGanna) agus rinneadh 169 sprioc is bun leo a rianú le 232 tháscaire. Is é is aidhm don Chlár ná forbairt inbhuanaithe shóisialta, eacnamaíoch agus chomhshaoil a bhaint amach ar fud an domhain faoi 2030. 

Spriocanna forbartha inbhuanaithe

Tá thart ar 100 táscaire SDG ag an Aontas, atá ailínithe den chuid is mó le táscairí domhanda na Náisiún Aontaithe, ach nach ionann iad. Tugann sé sin an deis don Aontas a tháscairí SDG a dhíriú ar ábhair atá ábhartha go sonrach i gcomhthéacs Eorpach. Tá faireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach ar chur chun feidhme SDGanna ó 2017 trína thuarascálacha bliantúla faireacháin ar SDGanna(opens in new window).

Ábharthacht SDGanna d’uasfhorais iniúchóireachta

Bhunaigh Eagraíocht Idirnáisiúnta na nUasfhoras Iniúchóireachta (INTOSAI) cúig phríomhthosaíocht ina phlean straitéiseach 2023-2028(opens in new window). Ceann amháin de na príomhthosaíochtaí sin is ea cur le Clár 2030 d’Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach.  

Tá rannchuidiú luachmhar le déanamh ag na huasfhorais iniúchóireachta (UFInna) trína n-iniúchtaí. I gcomhréir lena sainorduithe agus lena dtosaíochtaí, is féidir leo faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme, dul chun cinn a rianú, agus feabhsuithe i ngach SDG a shainaithint.  

Mar chomhalta gníomhach de phobal INTOSAI, tá sé mar aidhm ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a bheith ar thús cadhnaíochta i ngairm na hiniúchóireachta poiblí. Is é an sprioc atá againn ná rannchuidiú le hAontas Eorpach atá níos athléimní agus níos inbhuanaithe, a sheasann leis na luachanna ar a bhfuil sé bunaithe.

Cé nach bhfuil aon iniúchtaí déanta againn a dhíríonn go sonrach ar chur chun feidhme SDG, tá roinnt tuarascálacha foilsithe againn a chlúdaíonn ábhair atá ábhartha do SDG amháin nó níos mó. Baineann siad sin le réimse leathan beartas agus clár de chuid an Aontais (féach thíos) agus leagtar béim orthu inár dtuarascáil bhliantúil ar inbhuanaitheacht.