Yes
No

Is fostóir comhdheiseanna é CIE. Cumhdaítear prionsabal an chomhionannais deiseanna sa reachtaíocht atá mar bhonn le hobair an Aontais, go háirithe in Airteagal 1d de na Rialacháin Foirne, lena gcuirtear toirmeasc ar aon idirdhealú atá bunaithe ar aon fhoras (amhail gnéas, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó eile, duine a bheith ina bhall de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó treoshuíomh gnéasach). Toirmisctear lenár dtreoirlínte Eitice aon idirdhealú de chineál ar bith.

beartas um Éagsúlacht agus Cuimsiú againn lena ndírítear ar thimpeallacht oibre éagsúil agus cultúr cuimsitheach a chruthú ina mbraithfidh gach duine go bhfuil meas orthu agus gur féidir leo barr a gcumais a bhaint amach.

Tá an beartas um éagsúlacht agus cuimsiú seo ina chuid thábhachtach de spriocanna straitéiseacha CIE. Cuireann sé le torthaí na bpleananna gníomhaíochta a bhí ann roimhe seo chun an bealach a réiteach i dtreo ionad oibre níos éagsúla agus níos solúbtha agus, ag an am céanna, ionad oibre níos cothroime ina mbeidh an deis is fearr ag gach duine rath a bhaint amach. Tá ról ríthábhachtach ag ceannairí chun an méid sin a bhaint amach. Trínár dtiomantas, is féidir linn dea-shampla a dhéanamh don chuid eile den eagraíocht. Dá bhrí sin, is é an cúram atá orainn na buntáistí a bhaineann le cultúr éagsúil agus cuimsitheach a léiriú go soiléir do chách.

Zacharias Kolias, Ardrúnaí, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Tras-scríbhinn den fhíseán

Éagsúlacht agus Cuimsiú (E&C) ag an gCúirt Iniúchóirí (CIE)

Sé phríomh-ghníomhaí CIE: Oifigeach E&C, Ard-Rúnaí, Acmhainní Daonna, an Comhchoiste um Chomhionannas Deiseanna (COPEC), Meithleacha, Oiliúint Ghairmiúil.

Deich dtosaíocht: slógadh, faisnéis agus páirtiú, mealladh, lánpháirtiú, comhtháthú, cur chun cinn, oiriúnú, cumasú, cosaint, spreagadh, tomhas.

Slógadh: E&C a chur chun cinn sa bhainistíocht.

 • Tiomantas a neartú,
 • oiliúint éigeantach,
 • measúnú E&C.

Faisnéis agus páirtiú – E&C a chur chun cinn san fhoireann ar fad.

 • Cumarsáid agus oiliúint,
 • feasacht a mhúscailt,
 • meithleacha E&C.

Mealladh: comhionannas deiseanna a chur ar fáil agus E&C san earcaíocht a fheabhsú.

 • Réimse éagsúil iarratasóirí,
 • boird roghnúcháin chuimsitheacha agus éagsúla,
 • staidreamh a roinnt/a fhoilsiú.

Comhtháthú: comhionannas deiseanna agus E&C a phríomhshruthú i mbainistíocht feidhmíochta, meastóireacht, deimhniú agus ardú céime.

 • Saoire tuismitheora d’fhir,
 • traenáil,
 • gan claonadh a bheith ann d’ardú céime.

Cur chun cinn: comhionannas inscne agus cinn chúraim (CC) á roghnú.

 • Nuashonrú leathbhliantúil maidir le CCanna fir/ban,
 • spreagadh,
 • comhroinnt eolais.

Oiriúnú: solúbthacht ag an obair a fheabhsú.

 • Dea-bhail,
 • cothromaíocht oibre is saoil,
 • teilea-obair.

Cumasú: timpeallacht chuimsitheach do bhaill foirne faoi mhíchumas.

 • Seachtain feasachta na míchumas,
 • inrochtaineacht,
 • gníomh dearfach.

Cosaint: aosú fhoireann CIE a aithint agus a thuiscint.

 • Seanóirí gníomhacha,
 • foghlaim ar feadh an tsaoil,
 • malartú trasghlúine.

Spreagadh: mná a spreagadh chun dul treo na bainistíochta.

 • Agallaimh agus traenáil,
 • cumhachtú,
 • clár forbartha ceannaireachta.

Tomhas: dul chun cinn in E&C a mheas.

 • Suirbhéanna agus staidreamh,
 • tuarascáil bhliantúil E&C,
 • táscairí feidhmíochta.
Leathnaigh go hiomlán/giorraigh d’úsáideoirí le radharc na súl amháin (tá an téacs ar fáil cheana féin do bhogearraí léitheora scáileáin)
 
​​

 ​
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa – Comhalta de Líonra Idirnáisiúnta na Déghairme (IDCN), Lucsamburg IDCN

Ag an gCúirt Iniúchóirí, tá a fhios againn cé chomh tábhachtach atá sé tacú le fostaithe nuair a thosaíonn siad amach ar a ngairm i Lucsamburg, agus déanaimid ár ndícheall chun tacaíocht a thabhairt dá bpáirtnéirí agus dá gcéilí. Tá sé mar mhóraidhm againn a chinntiú gur rud dearfach agus cuiditheach do chách a bheidh san aistriú go Lucsamburg, agus mar sin déanaimid ár ndícheall lena chinntiú go dtarlaíonn an t-aistriú sin chomh réidh agus is féidir.

Sin é an fáth gur cúis bhróid don Chúirt é a bheith ina comhalta de Líonra Idirnáisiúnta na Déghairme (IDCN), Lucsamburg(opens in new window). Is eagraíocht dhomhanda é IDCN a bhíonn ag díriú isteach ar thacú le forbairt gairme agus dea-bhail na ndaoine atá ina bpáirtnéirí agus ina gcéilí ag fostaithe.

Cuireann IDCN réimse leathan seirbhísí ar fáil, ó léargas ar an margadh fostaíochta áitiúil go dtí cúnamh a thabhairt le CV a chur le chéile agus imeachtaí don líonrú a eagrú chomh maith le rochtain a thabhairt ar líonraí gnó áitiúla trí chaidreamh le comhaltaí eile de IDCN. Is féidir le gach duine atá ina bpáirtnéir nó ina gcéile ag duine atá fostaithe ag an gCúirt Iniúchóirí, agus atá lonnaithe i Lucsamburg, ballraíocht a ghlacadh in IDCN trína n-ainm a chlárú ar shuíomh gréasáin IDCN.