No
No

Táimid ag iarraidh cur chomh mór agus is féidir linn le hAontas Eorpach a bhfuil teacht aniar níos fearr ann, atá níos inbhuanaithe agus atá níos cothroime.

Chun a chinntiú gur féidir linn an uaillmhian sin a bhaint amach, socraímid spriocanna dúinn féin a bheidh mar threoir dúinn inár gcuid oibre. Tá na spriocanna sin leagtha amach inár straitéisí ilbhliantúla. Cumhdaítear an tréimhse ó 2021 go Iúil 2025 lenár straitéis reatha.

Tá trí sprioc straitéiseacha againn do thréimhse 2021-2025:

  • Cuntasacht, trédhearcacht agus socruithe iniúchóireachta a fheabhsú ar fud gach cineál gníomhaíochta san Aontas Eorpach

  • Ár n-iniúchtaí a dhíriú ar na réimsí agus topaicí is mó is féidir linn luach breise a chur leo

  • Dearbhú iniúchóireachta láidir a sholáthar i dtimpeallacht atá dúshlánach agus athraitheach

I straitéis 2021-2025, leagtar amach ár luachanna, ár misean agus ár bhfís. Déanaimid cur síos go mion freisin ar an gcaoi a bhfuil sé beartaithe againn ár spriocanna straitéiseacha a bhaint amach.

Straitéisí CIE a bhí ann roimhe seo