Yes
No

​Cuirimid tréimhsí oiliúna ar fáil do mhic léinn agus céimithe ollscoile i réimsí staidéir atá ábhartha dár n-obair. Má éiríonn leat, iarrfar ort teacht go Lucsamburg ar feadh cúig mhí agus rannchuidiú dáiríre a dhéanamh le hobair a chuireann le feidhmiú mór-roinne iomlán. Más spéis leat sa mhéid atá á gcur ar fáil againn, agus má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta ar fad, fáiltímid romhat iarratas a chur isteach.

Táimid ag glacadh le hiarratais d'oiliúnaithe inár réimsí oibre ar fad: iniúchóireacht, aistriúchán, cumarsáid, riarachán ginearálta, TF agus bainistíocht leabharlainne. Tá fáilte roimh iarrthóirí le próifílí sna réimsí iniúchóireacht TF agus eolaíocht sonraí go háirithe: tá sé mar aidhm againn feabhas a chur ar an gcaoi a n-úsáidimid teicneolaíocht agus sonraí inár n-obair iniúchóireachta, agus táimid ag cuartú oiliúnaithe a bhfuil an fhís agus na smaointí acu le fíor-thionchar a dhéanamh ar an réimse sin.

An taithí sa Chúirt

Is áit iontach í an Chúirt Iniúchóirí chun tréimhse oiliúna a dhéanamh. Beidh an deis agat oibriú go díograiseach ar nithe a bhfuil an-tionchar acu, agus nuair a bheidh tú críochnaithe, beidh an-sásamh agat gur chuidigh do chuid oibre le tionchar dearfach a dhéanamh ar shaol na milliún duine.

Tabharfar stiúrthóir duit don tréimhse oiliúna, agus beidh an duine sin freagrach as tú a imeascadh i bhfoireann agus as faireachán a dhéanamh ar d’ualach oibre. Ón bhfíorthús, beidh tú ag tabhairt tacaíocht d’fhoireann iniúchóirí gairmiúla agus iad ag obair chun anailís a dhéanamh ar thionchar bheartas AE agus feabhsúcháin a mholadh, nó chun rialtacht na n-idirbheart is bun le cuntais an Aontais a sheiceáil. 

Traineeship supervisor

D’fhéadfadh sé tarlú fiú go n-iarrfar ort taisteal le d’fhoireann chun obair iniúchóireachta a dhéanamh i dtír eile san Aontas, rud a thabharfadh deis duit an obair ar an bhfód a dhéanann iniúchóirí an Aontais a fheiceáil tú féin. Sna ranna eile nach mbaineann leis an iniúchóireacht, beidh tú ag teacht in éineacht le ceann dár dtionscadail leanúnacha agus ag obair i gcomhar leis na foirne tionscadail, faoi stiúrthóireacht an phríomhbhainisteora nó duine eile den fhoireann a bhfuil taithí acu.

Obriú le chéile – foghlaim le chéile

Caithfidh tú neart ama le do chomhoiliúnaithe. Tosaíonn oiliúnaithe na Cúirte ar fad ar an lá céanna i mórghrúpa. Is iondúil go mbíonn dlúthchaidrimh idir na hoiliúnaithe mar gheall go ndéanann siad an tréimhse oiliúna le chéile. I dteannta na taithí praiticiúla a fhaigheann siad, cruthaíonn siad líonra teagmhálaithe a mhaireann i bhfad i ndiaidh críoch na tréimhse oiliúna.

Tá trí sheisiún de thréimhsí oiliúna ag an gCúirt, lena gclúdaítear na tréimhsí seo a leanas:

  • ón 1 Márta go dtí an 31 Iúil sa bhliain féilire chéanna;
  • ón 1 Bealtaine go dtí an 30 Meán Fómhair sa bhliain féilire chéanna;
  • ón 1 Deireadh Fómhair de bhliain féilire amháin go dtí an 28 (29) Feabhra den bhliain dár gcionn.

Le linn na trí sheisiún sin, d’fhéadfadh sé go mairfidh gach tréimhse oiliúna ó thrí go cúig mhí.

Do liúntas don tréimhse oiliúna

Le linn do thréimhse oiliúna, gheobhaidh tú liúntas €1 500 in aghaidh na míosa. Cuirimid cúpla tréimhse oiliúna nach bhfuil íoctha ar fáil scaití, ach is eisceachtaí iad sin, seachas an gnáthnós a bhíonn againn.

An bhfuil tú incháilithe?

Chun tréimhse oiliúna a dhéanamh linn, ní mór duit na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Ní mór duit a bheith i do shaoránach de Bhallstát de chuid an Aontais Eorpaigh.
  • Ní foláir duit ceithre sheimeastar de staidéir ollscoile a chríochnú i réimse atá ábhartha dár n-obair.
  • Ní mór duit cumas an-mhaith a bheith agat i dteanga oifigiúil AE amháin, cumas sásúil i dteanga oifigiúil AE eile.

Ceann amháin de na haidhmeanna atá ag ár gclár tréimhse oiliúna ná ligean don mhéid duine is féidir taithí oibre a fháil i riarachán an Aontais. Mar sin, más rud é go raibh tú fostaithe roimhe seo ag institiúid nó gníomhaireacht AE in aon chur, nó má oibrigh tú mar chúntóir d’Fheisire de Pharlaimint na hEorpa (FPE), ní féidir leat cur isteach ar thréimhse oiliúna sa Chúirt. Ní féidir leat cur isteach ach oiread má tá tréimhse oiliúna déanta agat cheana féin le comhlacht AE eile. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach ar rialacha na Cúirte a rialaíonn tréimhsí oiliúna.

Má roghnaítear tú, beidh ort deimhniú ó na póilíní a thaispeáint dúinn ó d’údaráis náisiúnta ina luaitear go bhfuil taifead coiriúlachta glan agat. Beidh ort teastas dochtúra a thaispeáint dúinn freisin ina ndeimhnítear go bhfuil tú in ann do chúraimí oibre a dhéanamh go fisiciúil. Más duine tú atá faoi mhíchumas, is féidir leat litir ó do dhoctúir teaghlaigh a thaispeáint dúinn ina ndeimhnítear gur féidir leat feidhmiú go héifeachtach san ionad oibre má dhéantar socruithe iomchuí.

traineeship application

Déan iarratas anseo

Chun iarratas a dhéanamh, aimsigh an seisiún atá uait sa liosta thíos agus cliceáil “déan iarratas”. Is é an t-aon bhealach le hiarratas a dhéanamh ná tríd an bhfoirm a gheobhaidh tú nuair a chliceálann tú ar an nasc sin – ní ghlacaimid le hiarratais a sheoltar ar aon bhealach eile.