Yes
No

Tesno sodelovanje med Sodiščem, nacionalnimi VRI in mednarodnimi strokovnimi organi je bistveno za uspešno in učinkovito izvajanje nalog Sodišča. Poleg tega si Sodišče prizadeva uspešno prispevati k razvoju stroke revidiranja javnega sektorja.

Sodišče kot zunanja revizijska institucija EU priznava koristnost ohranjanja dobrih stikov in delovnih odnosov s podobnimi organizacijami po svetu. Posebno pozornost namenja razvijanju teh stikov v Evropi, predvsem s sodelovanjem z vrhovnimi revizijskimi institucijami (VRI) držav članic EU ter držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk za članstvo v EU.

To sodelovanje je tesno povezano z odgovornostjo Sodišča za revidiranje sredstev EU. Veliko teh sredstev upravljajo nacionalni organi v državah članicah. VRI držav članic Sodišču zagotavljajo dragoceno podporo pri revizijah na kraju samem, s čimer prispevajo k zagotavljanju uspešnega in učinkovitega izvajanja nalog Sodišča. Sodišče včasih sodeluje v usklajenih revizijah z drugimi VRI.

Sodišče dela v skladu z mednarodno sprejetimi standardi za revidiranje javnega sektorja, zaradi mednarodnega sodelovanja pa lahko izkoristi dragocene priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj o uporabi teh standardov.

Sodišče z drugimi VRI večinoma sodeluje v okviru:

  • Kontaktnega odbora EU,
  • mreže VRI držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk za članstvo v EU ter
  • mednarodnih organizacij javnih revizijskih institucij, večinoma Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) in njene evropske regionalne organizacije EUROSAI.
​Povezave