No
No
 
Sodišče kot institucija EU opravlja revizije v okviru, določenem v zakonodaji EU.

Evropsko računsko sodišče – institucija EU

Sodišče je institucija Evropske unije. Ta status je pridobilo leta ko je začela veljati Maastrichtska pogodba.

Evropsko računsko sodišče – neodvisni zunanji revizor EU

"Računsko sodišče opravlja revizije v Uniji" (PDEU člen 285)

Sodišče opravlja revizije z dvema ciljema: izboljšati finančno poslovodenje in državljanom EU zagotoviti informacije o uporabi sredstev EU.

Naloge Sodišča v skladu s Pogodbo

Mandat Sodišča je določen v Pogodbi o delovanju Evropske unije.

V skladu s pogodbo ima Sodišče naslednje posebne vloge:

Sodišče pripravi letno poročilo o prihodkih in odhodkih EU.

  • Sodišče podrobno preuči zaključni račun EU. Če sumi, da je v zaključnem računu nekaj narobe, o tem poroča in napako posreduje v nadaljnjo preiskavo.

  • Sodišče v svojem letnem poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu izreče uradno mnenje o tem, ali je zaključni račun EU zanesljiv in ali so bile z njim povezane transakcije zakonite in pravilne („izjava o zanesljivosti”).

Sodišče preiskuje druge zadeve, ki se nanašajo na porabo EU.

  • Sodišče objavlja posebna poročila s svojimi opažanji o specifičnih vprašanjih, na primer o uspešnosti porabe EU na določenem področju.
  • Druge institucije EU lahko Sodišče zaprosijo za uradno mnenje o kateri koli zadevi v zvezi s proračunom EU.

Sodišče tudi pomaga Evropskemu parlamentu in Svetu pri njunih lastnih preverjanjih porabe proračuna.

Glavne določbe v zvezi z revizijskim delom Sodišča so v členih 310 do 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Še posebej pomembni so trije členi:

Poslovnik

Delovanje Sodišča je urejeno z različnimi internimi pravili in postopki. Najpomembnejši med njimi je Poslovnik Sodišča, v katerem je določeno, kako organizacija deluje. Poslovnik Sodišča mora v skladu s Pogodbo odobriti Svet EU.

Etični okvir

Etične smernice in Kodeks ravnanja za člane Sodišča so na voljo na strani z naslovom Etika.

Sorodne povezave