No
No

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je zunanji revizor EU. Kolegij Sodišča sestavljajo po en član iz vsake države članice, podporo pa mu zagotavlja približno 900 uslužbencev vseh narodnosti EU.

Poslanstvo Sodišča

Sodišče z neodvisnim, strokovnim in vplivnim revizijskim delom ocenjuje gospodarnost, uspešnost, učinkovitost, zakonitost in pravilnost ukrepov EU, da bi izboljšalo odgovornost, transparentnost in finančno poslovodenje ter tako okrepilo zaupanje državljanov in se uspešno odzvalo na sedanje in prihodnje izzive, s katerimi se srečuje EU.

Vizija Sodišča

Sodišče si prizadeva, da bi bilo vodilno v panogi revidiranja javnega sektorja in da bi prispevalo k odpornejši in bolj trajnostni Evropski uniji, v kateri se spoštujejo vrednote, na katerih temelji.

Delo Sodišča temelji na naslednjih vrednotah:

 • Neodvisnost

  Sodišče opravlja svoje delo brez vplivov, ki bi lahko ogrozili ali za katere bi se lahko zdelo, da bodo ogrozili njegovo strokovno presojo.

 • Integriteta

  Sodišče deluje pošteno, zanesljivo in izključno v javnem interesu EU ter si prizadeva biti zgled pri svojem strokovnem delu in upravljanju institucije.

 • Objektivnost

  Sodišče je nepristransko, svoje revizijske zaključke pa utemeljuje z zadostnimi relevantnimi in zanesljivimi dokazi.

 • Transparentnost

  Sodišče svoje ugotovitve sporoča v jasnih, izčrpnih in dostopnih poročilih, objavljenih v vseh jezikih EU, pri tem pa upošteva zahteve glede zaupnosti in varstva podatkov.

 • Strokovnost

  Sodišče v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi pridobiva, razvija in vzdržuje najvišje ravni znanja, spretnosti in strokovnosti, povezanih s stroko revidiranja javnega sektorja ter finančnim poslovodenjem in upravljanjem politik EU.