No
No

Odnosi Evropskega računskega sodišča z Evropskim parlamentom in Svetom


Evropsko računsko sodišče (Sodišče) Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih imata kot proračunska organa in organa za podelitev razrešnice, ki izvajata nadzor nad izvrševanjem proračuna EU.

Pravna podlaga za odnose Sodišča z Evropskim parlamentom in Svetom EU (Svet) je določena v členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V skladu s PDEU Sodišče Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri nadzoru nad izvrševanjem proračuna.

Sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU preuči izkaz prihodkov in odhodkov Unije ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti v zvezi z zanesljivostjo zaključnega računa ter zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z njim. Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje tudi ugotovitve o specifičnih temah v obliki posebnih poročil, pregledov in mnenj.

Sodišče s posredovanjem svojih strokovnih ugotovitev in priporočil Parlamentu in Svetu, tema proračunskima organoma EU pomaga ugotoviti, ali se sredstva Unije pravilno zbirajo in porabljajo, ter ju podpira pri spremljanju, ali se s proračunom EU dosega stroškovna učinkovitost.

Medinstitucionalni odnosi

Sodišče je skozi vse proračunsko leto v dejavnem dialogu s Parlamentom in Svetom, hkrati pa ohranja nepristranskost kot neodvisni zunanji revizor EU.

Ključna prioriteta Sodišča je Parlamentu in Svetu pravočasno posredovati jasne revizijske ugotovitve in priporočila. Na podlagi medinstitucionalnega dialoga lahko Sodišče s svojim delom pozitivno vpliva na finančno poslovodenje EU, zakonodajalcema EU pa pomaga pri odločanju in zakonodajnem delu na podlagi dokazov.

Skupina za medinstitucionalne odnose v okviru direktorata predsedstva upravlja in usklajuje odnose Sodišča z Evropskim parlamentom in Svetom. Formalno odgovornost za zunanje odnose Sodišča, zlasti odnose z drugimi institucijami EU, ima njegov predsednik. Ta lahko naloge prenese na člana Sodišča, pristojnega za medinstitucionalne odnose, čigar naloga je omogočanje širših in bolj poglobljenih stikov med Sodiščem ter drugimi institucijami in organi EU.

Kontakt skupine za medinstitucionalne odnose:

Odnos Sodišča z Evropskim parlamentom

European Parliament
Evropskim parlamentom - © Evropske unije
Avtorstvo fotografij: EP/Genevieve ENGEL

Delo Sodišča je koristno za vse odbore Evropskega parlamenta, kot tudi za številne druge parlamentarne strukture, kot so medparlamentarne delegacije in politične skupine. Sodišče svoje delo vsako leto predstavi različnim odborom Evropskega parlamenta in drugim parlamentarnim strukturam.

Ključni partner Sodišča v Evropskem parlamentu je Odbor za proračunski nadzor (CONT). Odbor CONT je pristojen za odnose Parlamenta s Sodiščem, pripravo mnenj Parlamenta o imenovanju članov Sodišča in preučitev njegovih poročil.

Pristojen je tudi za nadzor nad izvrševanjem proračuna Unije, Evropskega razvojnega sklada ter institucij in organov, ki jih EU financira. Zaradi navedenega ima odbor CONT ključno vlogo v letnem postopku razrešnice. Ker je revizijsko delo Sodišča podlaga za proces razrešnice, odbor CONT in Sodišče tesno sodelujeta v celotnem proračunskem letu. Odbor CONT je pristojen tudi za spremljanje stroškovne učinkovitosti financiranja EU pri izvajanju politik EU. Zato Sodišče večino svojih posebnih poročil in pregledov predstavi odboru CONT, svoje delo v zvezi s smotrnostjo poslovanja pa vse pogosteje predstavlja tudi različnim drugim sektorskim odborom EP, s katerimi o njem tudi razpravlja.

Odnosi s Svetom

European Council
Evropski svet - © Evropske unije

Delo Sodišča je pomembno za številna pripravljalna telesa Sveta. Sodišče vsa svoja posebna poročila predstavi pripravljalnim telesom Sveta, pristojnim za zadevno področje.

Glavni sogovornik Sodišča v Svetu je odbor za proračun, ki se ukvarja z letnim proračunskim postopkom EU, vključno z razrešnico. Poleg tega je Odbor za proračun odgovoren za vse zakonodajno delo na področju finančne zakonodaje EU, vključno s finančno uredbo.

Svet v skladu s členom 286 PDEU na predlog zadevnih držav članic in po posvetovanju z Evropskim parlamentom imenuje člane Sodišča.

Odnosi z vladami in parlamenti držav članic


Revizijske ugotovitve in priporočila Sodišča lahko državam članicam pomagajo pri odločanju o vprašanjih, povezanih z dobrim finančnim poslovodenjem EU in izvajanjem njenih politik.

Člani Sodišča so v stiku s svojimi nacionalnimi vladami in parlamenti. Ključni stiki Sodišča na ravni držav članic so ministrstva in parlamentarni odbori za zadeve EU, finance in javno računovodstvo.

Skupina Sodišča za medinstitucionalne odnose sodeluje s predstavniki nacionalnih parlamentov v Evropskem parlamentu.

Postopek razrešnice

Evropski parlament in Svet se vsako leto odločita, ali bosta Evropski komisiji "podelila razrešnico" za njeno izvrševanje proračuna EU v danem letu. Ta postopek se imenuje letni postopek razrešnice.

President of the European Court of Auditors
Avtorstvo fotografij: Multimedijsko središče EP

Sodišče Parlamentu in Svetu v podporo pri njunem delu v vlogi proračunskih organov EU zagotavlja letna poročila, ki vključujejo izjavo o zanesljivosti zaključnega računa EU ter zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij.

Vsako jesen se postopek razrešnice uradno začne, ko predsednik Sodišča letno poročilo na dan njegove objave predstavi odboru CONT v Evropskem parlamentu. Po tem letno poročilo predstavi še celotnemu Parlamentu na plenarnem zasedanju.

V Svetu se postopek razrešnice začne, ko predsednik Sodišča letno poročilo predstavi Svetu za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN).

Odbor CONT za vsa ključna področja politike EU organizira javne predstavitve, na katerih so vključene vse institucije in organi EU. Člani Sodišča, ki so tudi poročevalci, sodelujejo na teh predstavitvah v zvezi z razrešnico, na katerih predstavijo različna poglavja letnega poročila Sodišča ter zadevna posebna poročila in preglede.

Avtorstvo fotografij: Helena Piron/Sodišče

Vzporedno s predstavitvami Parlamenta v zvezi z razrešnico predstavijo revizijske ekipe Sodišča zadevna poglavja letnih poročil odboru Sveta za proračun. Ta na podlagi letnega poročila Sodišča pripravi osnutke priporočil v zvezi z razrešnico, ki jih predloži odboru CONT Evropskega parlamenta.

Odbor CONT na podlagi javnih predstavitev, organiziranih na njegovih sejah, pripravi poročila o razrešnici, ki zajemajo vsa ključna področja politike in institucije. Poročila odbora CONT o razrešnici se nato obravnavajo pri razpravi o razrešnici na plenarnem zasedanju, na katerem tudi Svet predstavi svoja priporočila o razrešnici. Parlament pozove predsednika Sodišča, naj, skupaj s komisarjem, pristojnim za proračun EU, sodeluje pri tej javni razpravi o razrešnici.

Na plenarnem zasedanju vsi poslanci Evropskega parlamenta glasujejo o tem, ali naj se Komisiji ter institucijam in organom EU podeli razrešnica v zvezi z njihovim izvrševanjem proračuna EU.

Po glasovanju predsednik Parlamenta podpiše resolucije o razrešnici. Kadar Parlament razrešnico podeli, se s tem zaključni računi institucij za zadevno leto formalno zaključijo. Kadar se določeni instituciji ali organu EU podelitev razrešnice zavrne, se odločitev preloži na naslednjo jesen.

Ob zaključku aktualnega postopka razrešnice je naslednji postopek že v teku. Ker Sodišče podpira organa EU, pristojna za proračun in razrešnico, tj. Evropski parlament in Svet, pri izvajanju njunih nadzornih pooblastil v zvezi z izvrševanjem proračuna EU, ima ključno vlogo pri vzdrževanju finančno trdne in odgovorne Unije.

Tako kot za vse druge institucije in organe EU, ki se financirajo iz proračuna EU, se tudi za Sodišče izvaja postopek razrešnice. Evropski parlament in Svet vsako leto pregledata letne zaključne račune Sodišča in njegove dejavnosti v zadevnem proračunskem letu, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja, ter sledita običajnemu postopku razrešnice. Odbor CONT generalnega sekretarja Sodišča povabi na javno predstavitev v zvezi z razrešnico, na kateri ta sodeluje pri izmenjavi mnenj in odgovarja na vprašanja članov odbora.

Povezave

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu