No
No
 

Evropsko računsko sodišče je kolegijski organ, ki ga sestavlja 27 članov, po eden iz vsake države članice.

Člani Sodišča in njegovi uslužbenci, ki delajo v reviziji, so razporejeni v pet revizijskih senatov.

Senati pod vodstvom izvoljenih dekanov sprejemajo posebna poročila, preglede, specifična letna poročila in mnenja. Poleg tega pripravljajo tudi letna poročila Sodišča o proračunu EU in evropskih razvojnih skladih, ki jih sprejme kolegij Sodišča.

Kolegij Sodišča s 27 člani se sestane približno dvakrat na mesec.

Sodišče ima številne odbore, ki odločajo o njegovem delu in organizaciji. Odbor za kontrolo kakovosti revizij sestavljajo član, pristojen za kontrolo kakovosti revizij, ki je predsednik tega odbora, in po en član iz vsakega senata. Sprejema odločitve o revizijskih politikah, standardih in metodologiji Sodišča.

Upravni odbor sestavljajo predsednik Sodišča, dekani senatov, član, pristojen za odnose z institucijami, in član, pristojen za kontrolo kakovosti revizij. Sprejema odločitve o vprašanjih, povezanih z upravo, strategijo, delovnim programom in komuniciranjem.

Predsednik

Evropsko računsko sodišče vodi predsednik, ki ga med sabo kot „prvega med enakimi” (primus inter pares) izvolijo člani za tri leta. Njegov mandat je obnovljiv. Predsednik predseduje sejam Sodišča, skrbi za dobro upravljanje institucije in njenih dejavnosti ter zastopa Sodišče navzven, zlasti v odnosih z organom za podelitev razrešnice.

Člani

Vsaka država članica predlaga kandidata za člana Sodišča. Člane uradno imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Imenovani so za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. V svoji častni izjavi se zavežejo, da bodo naloge opravljali popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Evropske unije.

Člani so razporejeni v enega od petih revizijskih senatov ter so odgovorni za vodenje revizij in usmerjanje poročil v postopku sprejemanja na ravni senata ali Sodišča. Ko je poročilo sprejeto, ga zanj pristojen član predstavi institucionalnim deležnikom Sodišča, kot sta Evropski parlament in Svet, ter medijem.

Kolegij s 27 člani je najvišji organ odločanja Sodišča, zato so člani pristojni tudi za sprejemanje odločitev o širših strateških in upravnih vprašanjih.

Generalni sekretar

Generalni sekretar je najvišji javni uslužbenec Sodišča, ki ga to imenuje za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Odgovoren je za kadrovsko upravljanje in upravo Sodišča.

Generalni sekretar je odgovoren tudi za sekretariat Sodišča, tj. oddelek Sodišča, ki vodi evidence in notranje postopke institucije. Del sekretariata sta tudi pooblaščena oseba za varstvo podatkov in uradnik za informacijsko varnost.

Uslužbenci Sodišča

Sodišče ima približno 900 uslužbencev, od katerih jih je večina revizorjev, veliko pa jih dela tudi na področjih prevajanja in splošne uprave.

Revizorji imajo širok razpon strokovnih referenc in izkušenj v javnem in zasebnem sektorju, vključno s področji računovodstva, notranje in zunanje revizije, prava in ekonomije. Prevajalci Sodišča skrbijo za to, da lahko državljani EU berejo naše publikacije v katerem koli uradnem jeziku EU.

Sodišče zaposluje državljane vseh držav članic EU. Uslužbenci Sodišča so javni uslužbenci EU, zato zanje veljajo kadrovski predpisi EU. Sodišče zaposluje skoraj enako število moških in žensk.

Ponosno je, da je od leta do danes ustvarilo kolektiv zavzetih, profesionalnih in izkušenih uslužbencev, ki so predani zaščiti finančnih interesov državljanov EU.