No
No
 

Finančna uredba je temeljno besedilo, v katerem so določeni načela in postopki za pripravo in izvrševanje proračuna EU ter kontrolo financ EU.

Proračun Sodišča

Sodišče se financira iz splošnega proračuna Evropske unije. Proračun Sodišča pomeni manj kot 0,1 % skupne porabe EU in 1,5 % skupne porabe za upravo.

Opis proračuna Sodišča in njegovega izvrševanja je na voljo v poročilu Sodišča o dejavnostih.

Poročila zunanjega revizorja o zaključnem računu Evropskega računskega sodišča

Računovodja Sodišča pripravi zaključni račun Sodišča, zunanji revizor pa ga vsako leto revidira.

Revidirani zaključni račun se skupaj s poročili zunanjega revizorja pošlje Evropski komisiji za konsolidacijo ter Evropskemu parlamentu in Svetu.

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju

To poročilo vsebuje pregled izvrševanja proračuna Sodišča, v njem pa so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti Sodišča. Poročilo se pošlje Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu.

Poročilo odredbodajalca na podlagi prenosa pooblastil

V tem poročilu so informacije o tem, kako Sodišče upravlja svoje vire, ter o učinkovitosti in uspešnosti njegovih sistemov notranje kontrole. Z njim se zagotavlja odgovornost v zvezi s poslovodenjem, in sicer interno na Sodišču ter eksterno do proračunskih organov.

Generalni sekretar ga v skladu s členom 74(9) finančne uredbe izda vsako leto. V okviru letnega postopka razrešnice glede izvrševanja proračuna se pošlje Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu.

Poročanje Sodišča o trajnostnosti

Poročanje o trajnostnosti je merjenje organizacijske smotrnosti pri prizadevanjih za uresničitev cilja trajnostnega razvoja, obveščanje o njej ter prevzemanje odgovornosti zanjo do notranjih in zunanjih deležnikov.

Sodišče želi biti trajnostna institucija in si že več let pospešeno prizadeva, da bi zmanjšalo svoj vpliv na okolje. Trajnostnost pa pomeni več kot le okolju prijaznejše ravnanje. Zajema tudi ekonomski učinek, etiko in upravljanje, spoštovanje zakonodaje in predpisov ter predvsem ljudi.

Sodišče v okviru svojega poročanja zagotavlja pregled ekonomskega, okoljskega in socialnega učinka svojih dejavnosti.

Služba za notranjo revizijo

Služba za notranjo revizijo Sodišča je bila ustanovljena leta 2002 po administrativni reformi in sprejetju nove finančne uredbe (tj. Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002), s katero je bilo uvedeno načelo „dobrega finančnega poslovodenja”.

Imenovanje in funkcija notranjega revizorja sta določena v členih 117 do 122 finančne uredbe (tj. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046).

Služba za notranjo revizijo je pri izvajanju svojih revizij, s katerimi obravnava vse dejavnosti in oddelke institucije, popolnoma neodvisna. Ima popoln in neomejen dostop do vseh informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojega dela.

Sodišče Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto pošlje poročilo s povzetkom, v katerem navede število in vrsto opravljenih notranjih revizij, dana priporočila ter ukrepe, sprejete glede teh priporočil.

Odbor za notranjo revizijo

Sodišče ima tudi revizijski odbor, ki je odgovoren za zadeve v zvezi z notranjo revizijo. Sestavljen je iz članov Sodišča in zunanje osebe.

Sedanji člani odbora za notranjo revizijo so:

član Sodišča

Hannu TAKKULA

član Sodišča

Viorel ȘTEFAN

član Sodišča

Marek OPIOŁA

zunanji strokovnjak

Paul KOECHLIN

Povezave