Yes
Yes

​Sodišče rezultate svojega revizijskega dela objavlja v poročilih.

 

V letnem poročilu Sodišča so opisani rezultati revizijskega dela v zvezi z revizijo računovodskih izkazov in revizijo skladnosti za proračun EU. Sodišče v njem navede izjavo o zanesljivosti, ki jo Evropski parlament upošteva pri odločitvi o odobritvi izvrševanja proračuna EU (postopek razrešnice) za zadevno leto.

 

V specifičnih letnih poročilih Sodišča so predstavljeni rezultati njegovih letnih revizij računovodskih izkazov agencij EU, decentraliziranih organov in skupnih podjetij.

Sodišče vsako leto izvede tudi več revizij smotrnosti poslovanja in revizij skladnosti za različna specifična področja porabe in politike. Rezultate teh revizij objavlja v svojih posebnih poročilih.

 

Sodišče občasno objavlja tudi preglede in mnenja.

Pregledi Sodišča vsebujejo opis in analizo aktualnega področja politike EU ali aktualnih vprašanj v zvezi z EU.

 

Poleg tega lahko druge institucije EU Sodišče zaprosijo, naj oceni novo ali posodobljeno zakonodajo EU, ki pomembno vpliva na finančno poslovodenje EU. O rezultatih s tem povezanih ocen Sodišče poroča v mnenjih.

Sodišče vsa poročila, mnenja in preglede objavlja na tem spletišču v vseh uradnih jezikih EU.

Napovedniki revizij vsebujejo informacije o prihodnjih revizijah. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki se revidirajo.