No
No

Sodišče revidira finance EU, kar je ena od ključnih nalog za izboljšanje odgovornosti in transparentnosti ter s tem za krepitev zaupanja državljanov. Preučuje prihodke in porabo na vseh področjih dela EU, od rasti in delovnih mest do okoljske politike in podnebnih ukrepov.

Sodišče izboljšuje javno odgovornost v EU

Delo, ki ga opravlja Sodišče, je drugim institucijam EU in državam članicam v pomoč pri boljšem upravljanju in nadziranju porabe sredstev EU. Še posebej pomembno je za Evropski parlament, ki mora ugotoviti, ali je zaključni račun EU za preteklo leto točen in ali so bila sredstva pravilno porabljena (postopek podelitve razrešnice).

Sodišče obvešča oblikovalce politik in državljane EU

Sodišče pripravlja ustrezna in verodostojna revizijska poročila, ki pomembno prispevajo k temu, kako EU porabi svoja sredstva in izvaja svoje politike. Ta poročila dajejo razvoju politike dodano vrednost: oblikovalcem politik nudijo informacije o področjih, na katerih mora EU v prihodnosti storiti več. So jasna in dostopna, saj menimo, da bi morali evropski državljani zlahka razumeti, kaj je bilo z njihovim denarjem storjeno in ali je bil ta porabljen pametno in v skladu s pravili.

 

Javno dostopne so samo informacije, objavljene v publikacijah Sodišča. Za zaščito strokovnega odnosa med revizorjem in revidirancem Sodišče vedno zagotovi, da so dokazila in revizijski dokazi zaupni.

Revizijska poročila in mnenja Sodišča se objavijo v vseh uradnih jezikih EU. Na družbenih omrežjih Sodišče komunicira v angleščini.

Sodišče tesno sodeluje z drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami

Približno 80 % proračuna EU skupaj upravljajo Komisija in države članice, Komisija pa izvaja nekatere sklade (npr. mehanizem za okrevanje in odpornost) v okviru neposrednega upravljanja z državami članicami kot upravičenkami. Države članice sodelujejo s Komisijo pri vzpostavljanju sistemov nadzora in notranje kontrole, da se zagotovi pravilna poraba sredstev EU v skladu s pravili. Poleg dela, ki ga opravi Sodišče, k temu pripomorejo tudi številne vrhovne revizijske institucije, ki v državah članicah revidirajo sredstva EU, ki jih upravljajo in porabljajo njihove nacionalne uprave. Sodišče tesno sodeluje z nacionalnimi revizijskimi institucijami, da se zagotovi enako strog nadzor porabe EU po vsej EU.

 

Sodišče sodeluje pri določanju standardov za revidiranje javnih financ

Sodišče si prizadeva imeti vodilno vlogo na področju upravljanja in revidiranja javnih financ. Na forumih, kot je INTOSAI, dejavno prispeva k določanju revizijskih standardov.

Delo Sodišča ima pomemben vpliv

Delo Sodišča resnično vpliva na delovanje EU. Oblikovalci politik v drugih institucijah menijo, da so poročila Sodišča koristna, zunanji pregledovalci pa njihovo kakovost ves čas ocenjujejo kot dobro. Komisija sprejme in izvede skoraj vsa priporočila Sodišča. In ko Sodišče po objavi svojega poročila dano področje revizije ponovno pregleda, vedno znova ugotavlja, da so imela njegova priporočila pozitiven učinek.

Sodišče prispeva k boju proti goljufijam

Večina napak, ki jih Sodišče pri svojem delu odkrije, ni bila storjena namerno, temveč kaže na slabosti v strogih proračunskih pravilih EU. Občasno pa Sodišče odkrije kaj takega, kar se ne ujema. Sodišče kot zunanji revizor EU ni pooblaščeno za preiskovanje primerov suma goljufij, ki škodijo finančnim interesom EU.

Če sumi, da je odkrilo nezakonito dejavnost, to prijavi Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF), službi Komisije, pristojni za poglobljeno preiskovanje domnevnih primerov goljufij in korupcije. Domnevne primere goljufij lahko uradu OLAF prijavi kdor koli. Če želite urad OLAF o čem obvestiti, kliknite na to povezavo.

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Poleg tega Sodišče vse informacije in dokaze, za katere meni, da so pomembni, posreduje Evropskemu javnemu tožilstvu (EJT), neodvisnemu uradu EU, ki preiskuje in sodno preganja kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU. Več podrobnosti o tem lahko najdete v delovnem dogovoru, ki ureja sodelovanje Sodišča z EJT, (opens in new window) sklenjenem leta 2021.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Povezave