No
No

Evropska unija je zavezana varovanju okolja po celem svetu, ta zaveza pa zajema tudi okoljsko politiko v njenih institucijah. Evropsko računsko sodišče je kot institucija EU dolžno prispevati k trajnostnemu razvoju z uporabo načel dobrega ravnanja z okoljem v svojem vsakodnevnem delu.

Okoljska politika

Sodišče je 28. novembra 2014 sprejelo okoljsko politiko, s katero je formaliziralo svoje sodelovanje v pobudi za visokokakovostno ravnanje z okoljem. S to politiko se je zavezalo, da bo:

  • uvedlo ukrepe za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida,
  • spodbujalo učinkovito rabo energije in sprejelo ukrepe za zmanjšanje svoje porabe električne energije, vode in papirja,
  • v svoje postopke javnega naročanja vključilo okoljska merila,
  • uporabilo najboljše prakse na področju ravnanja z odpadki,
  • vse zaposlene spodbujalo, daj ravnajo trajnostno in dejavno prispevajo k doseganju ciljev te politike.

Okoljski standard ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Sodišče upošteva zahteve iz mednarodno sprejetega standarda kakovosti ISO 14001:2015 (sistem ravnanja z okoljem) in je uradno pridobilo certifikat ISO 14001.

Sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Sodišče sodeluje v Sistemu EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), ki je upravljavsko orodje za vrednotenje okoljske učinkovitosti organizacij, poročanje o njej in njeno izboljšanje. Marca 2017 je doseglo registracijo v sistem EMAS, poleg tega pa uspešno upravlja sistem ravnanja z okoljem v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o EMAS, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1505, in standardom ISO:14001.

Za dodatne informacije prosimo preberite okoljsko izjavo Evropskega računskega sodišča, ki jo je potrdil akreditirani preveritelj in v kateri Sodišče predstavlja rezultate svoje okoljske učinkovitosti in vse načrte za izboljšave v prihodnosti.

Poročilo o ogljičnem odtisu Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je leta 2014 prvič pripravilo svojo ogljično bilanco, namenjeno merjenju emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo pri njegovih dejavnostih, da bi se njegove emisije CO2 začele sistematično zmanjševati.

Namen te bilance, ki se izdela in objavi vsako leto, je spremljati učinke ukrepov Sodišča, namenjenih zmanjšanju njegovega ogljičnega odtisa.

Za uskladitev s cilji, zastavljenimi v evropskem zelenem dogovoru, Sodišče trenutno pripravlja časovni načrt za zmanjšanje emisij do leta 2030, da bi se uskladilo s cilji, zastavljenimi v evropskem zelenem dogovoru.

Sorodne povezave: