No
No
​​
 

Evropsko računsko sodišče izvaja revizije v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom, ki jih uporablja v specifičnem okolju EU. Ti standardi pomagajo zagotavljati kakovost, strokovnost in učinkovitost dela Sodišča. Sodišče pa v okviru svojih dejavnosti mednarodnega sodelovanja prispeva k njihovemu razvoju.

Revizije za pripravo izjave o zanesljivosti

Izjava Sodišča o zanesljivosti je letni postopek revizije računovodskih izkazov in skladnosti v zvezi z zanesljivostjo zaključnega računa EU in pravilnostjo z njim povezanih transakcij. Iz tega izhajajoče ugotovitve, zaključke in revizijska mnenja Sodišče objavi v svojih letnih poročilih. Revizija vključuje preizkušanje statistično reprezentativnega vzorca transakcij in oceno nadzornih in kontrolnih sistemov, da se ugotovi, ali so prihodki in plačila pravilno izračunani ter skladni s pravnim in regulativnim okvirom. Podrobno preizkušanje zajema vse programe porabe in države članice ter se uporablja zaradi pridobivanja posebnih ocen za različna proračunska področja EU. V podkrepitev zaključkov se uporabljajo tudi drugi dokazni viri, na primer delo drugih revizorjev.

Revizije smotrnosti poslovanja

Sodišče v svojih revizijah smotrnosti poslovanja obravnava kakovost prihodkov in porabe EU ter skladnost z načeli dobrega finančnega poslovodenja. Te revizije obsegajo preučitev programov, operacij, upravljavskih sistemov in postopkov organov in institucij, ki upravljajo sredstva EU, da se oceni, ali te vire uporabljajo gospodarno, učinkovito in uspešno. Revizije smotrnosti poslovanja, ki jih izvaja Sodišče, zajemajo širok razpon tem in so zlasti usmerjene na zadeve, povezane z rastjo in delovnimi mesti, evropsko dodano vrednostjo, upravljanjem javnih financ ter okoljem in podnebnimi ukrepi. Sodišče objavlja rezultate svojih revizij smotrnosti poslovanja v posebnih poročilih in ugotovitve na tem področju združi v letnem poročilu o smotrnosti poslovanja.

Revidiranje smotrnosti poslovanja zajema ocenjevanje različnih vidikov procesa javnih intervencij, vključno z vložki (finančna, kadrovska, materialna, organizacijska ali regulativna sredstva, potrebna za izvedbo programa), izidi (kaj je bilo narejeno v okviru programa), rezultati (takojšnji vplivi programa na neposredne naslovnike ali prejemnike) in učinki (dolgoročne spremembe v družbi, ki jih je mogoče pripisati ukrepanju EU).

Standardi

AWARE – metodologija in smernice

AWARE 

Več podrobnosti o revizijskem pristopu Sodišča si lahko preberete na spletni platformi Sodišča za metodologijo in smernice AWARE (dostopen spletni revizijski vir za Evropsko računsko sodišče). Na platformi AWARE so vsi revizijski viri Sodišča zbrani v enem lahko dostopnem orodju kot praktična podpora, ki jo revizorji Sodišča uporabljajo pri vsakodnevnem delu.

Na platformi AWARE so določena načela, ki jih Sodišče upošteva pri svojem delu, in zagotovljene smernice o tem, kako ta načela uporabljati v praksi, da se doseže pričakovana kakovost izložka. Platforma zagotavlja tudi smernice Sodišča za revizije računovodskih izkazov, revizije skladnosti in revizije smotrnosti poslovanja, pa tudi za preglede in mnenja, ki jih pripravi Sodišče.

Informacije o tem, kako je strukturirana platforma AWARE, lahko najdete na sami platformi.

Pomoč v boju proti goljufijam v zvezi s proračunom EU

 

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je odgovoren za boj EU proti goljufijam in varovanje njenih finančnih interesov. Evropsko računsko sodišče v skladu s svojim Sklepom št. 43-2017 (v katerem je določena ureditev za sodelovanje z uradom OLAF) sporoči uradu OLAF vsak sum goljufije, korupcije ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki vpliva na finančne interese EU. Sodišče včasih odkrije primere morebitnih goljufij pri svojem revizijskem delu ali ko mu jih sporočijo tretje strani.

 

Evropsko javno tožilstvo (EJT) je novo neodvisno javno tožilstvo EU, ki je pristojno za preiskavo in pregon kaznivih dejanj, ki vplivajo na finančne interese EU, ter obtožbo za taka kazniva dejanja. Sodišče in EJT sta podpisala delovni dogovor, ki je začel veljati 3. septembra 2021. V njem je določen strukturiran okvir za vzpostavitev in ohranjanje sodelovanja med obema stranema, da se zaščiti proračun EU, pri čemer se v celoti spoštujejo pristojnosti obeh institucij.

Sorodne povezave