Yes
No

​Sodišče je dejaven član organizacije INTOSAI in njene evropske regionalne organizacije (EUROSAI), s čimer prispeva k razvoju stroke revidiranja javnih sredstev po vsem svetu.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) je strokovna organizacija vrhovnih revizijskih institucij držav, ki so del Organizacije združenih narodov ali njenih specializiranih agencij. Trenutno je sestavljena iz 195 polnopravnih članov (od katerih je Sodišče edini nadnacionalni organ), petih mednarodnih organizacij s pridruženim članstvom in dveh povezanih članov. Organizacija INTOSAI ima status podporne organizacije Organizacije združenih narodov.

Sodišče od leta 1980, tj. še preden je postalo polnopravni član, dejavno sodeluje pri številnih dejavnostih in delovnih tokovih organizacije INTOSAI, zlasti s praktičnim prispevkom k pripravi standardov in smernic ter s spodbujanjem najboljših praks in zagotavljanja kakovosti. Sodišče se je udeležilo tudi vsakega triletnega kongresa organizacije INTOSAI, pri čemer je bilo večkrat odgovorno za temo kongresa.

Po spremembi statuta organizacije INTOSAI glede članstva vrhovnih revizijskih institucij, ki so del nadnacionalnih organizacij, je Sodišče leta 2004 postalo polnopravni član organizacije INTOSAI.

Sodišče dejavno sodeluje pri dejavnostih organizacije INTOSAI, namenjenih razvoju strokovnih revizijskih standardov. Novembra 2022 je na XXIV. kongresu organizacije INTOSAI postalo predsednik odbora za poklicne standarde, pred tem, tj. med letoma 2016 in 2022, pa je bilo njegov podpredsednik. S to funkcijo je pridobilo tudi sedež v upravnem odboru organizacije INTOSAI.

Sodišče je tudi član odborov organizacije INTOSAI za krepitev zmogljivosti in izmenjavo znanja ter je dejavno v več delovnih telesih teh odborov.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Sodišče je član Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI), ki je evropska regionalna organizacija organizacije INTOSAI.

Organizacijo EUROSAI, ki ima danes 51 članov, je leta 1990 ustanovilo 29 evropskih vrhovnih revizijskih institucij in Sodišče. To že od ustanovitve organizacije EUROSAI dejavno sodeluje v njenih različnih delovnih telesih.

Sodišče je bilo v obdobju 2008–2011 zunanji revizor organizacije EUROSAI, v obdobju 2011–2017 pa član upravnega odbora organizacije EUROSAI.

Medsebojni strokovni pregled

Sodišče si kot vrhovna revizijska institucija (VRI) prizadeva, da bi bilo na čelu razvoja revidiranja javnega sektorja. Sodeluje z drugimi VRI v Mednarodni organizaciji vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) in njeni evropski regionalni organizaciji EUROSAI, da bi uvedli strokovne standarde in dobre prakse. Sodišče je že zgodaj sprejelo medsebojne preglede kot orodje za razvoj in razširjanje dobre prakse v skupnosti VRI.

V okviru prvega medsebojnega strokovnega pregleda Sodišča leta 2008 so bili preučeni vsi vidiki revizijskih in administrativnih operacij Sodišča. Pregled je vodil urad generalnega državnega revizorja Kanade, pri njem pa so sodelovali VRI Avstrije, Norveške in Portugalske.

Drugi medsebojni strokovni pregled Sodišča je bil zaključen leta 2013, vodilo ga je nemško zvezno računsko sodišče, pri njem pa sta sodelovala VRI Francije in Švedske. Pri tem pregledu so bile preučene prakse Sodišča za izvajanje revizij smotrnosti poslovanja, vključeno pa je bilo tudi spremljanje izvajanja priporočil iz medsebojnega strokovnega pregleda iz leta 2008.

Pri tretjem medsebojnem strokovnem pregledu Sodišča, ki je bil zaključen leta 2020, je bilo ocenjeno izvajanje strategije Sodišča za obdobje 2018–2020. Pregled je vodil nacionalni revizijski urad Estonije skupaj z VRI Danske, Nizozemske in Združenih držav Amerike.

Sorodne povezave