Yes
No

​​Cilji ZN za trajnostni razvoj v kontekstu EU

Združeni narodi so leta 2015 sprejeli agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. Temelji na 17 ciljih trajnostnega razvoja(opens in new window) s 169 podcilji, ki se spremljajo z 232 kazalniki. Cilj agende je doseči socialni, gospodarski in okoljski trajnostni razvoj po vsem svetu do leta 2030.

Cilji trajnostnega razvoja

EU je za cilje trajnostnega razvoja opredelila približno 100 kazalnikov, ki so na splošno usklajeni s svetovnimi kazalniki ZN, vendar niso enaki. To ji omogoča, da svoje kazalnike ciljev trajnostnega razvoja osredotoči na vprašanja, ki so v evropskem kontekstu še posebej pomembna. Evropska komisija od leta 2017 spremlja uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja z letnimi poročili o spremljanju uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja(opens in new window).

Pomembnost ciljev trajnostnega razvoja za vrhovne revizijske institucije

Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) je v svojem strateškem načrtu za obdobje 2023–2028(opens in new window). določila pet ključnih prioritet. Ena od teh je prispevati k uresničevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Vrhovne revizijske institucije (VRI) lahko s svojimi revizijami k temu pomembno prispevajo. V skladu s svojimi mandati in prioritetami lahko v zvezi z vsemi cilji trajnostnega razvoja spremljajo uresničevanje in napredek ter opredeljujejo izboljšave.

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) želi kot aktivni član skupnosti INTOSAI imeti vodilno vlogo pri revidiranju javnega sektorja. Njegov cilj je prispevati k odpornejši in trajnostnejši Evropski uniji, v kateri se spoštujejo vrednote, na katerih temelji.

Sodišče sicer ni izvedlo revizij, ki bi bile posebej osredotočene na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, vendar je objavilo številna poročila, ki zajemajo teme, pomembne za enega ali več ciljev. Te teme se nanašajo na vrsto različnih politik in programov EU (glej spodaj) in so poudarjene v letnem poročilu Sodišča o trajnostnosti.