No
No
 

Sodišče od svoje ustanovitve dosledno spodbuja sodelovanje z vrhovnimi revizijskimi institucijami držav članic EU.

Dvostransko sodelovanje pri reviziji sredstev EU

V skladu s Pogodbo o delovanju EU Sodišče in nacionalni revizijski organi držav članic sodelujejo v duhu zaupanja, pri čemer ohranjajo svojo neodvisnost. Sodišče je začelo z VRI držav članic EU sodelovati že ob svoji ustanovitvi leta , od takrat pa se je sodelovanje stalno krepilo.

Večstransko sodelovanje na ravni Kontaktnega odbora

Sodišče v okviru Kontaktnega odbora dejavno sodeluje z VRI držav članic EU.
Kontaktni odbor je skupščina vodij VRI EU in Sodišča, ki se sestane vsako leto. Je forum za sodelovanje in izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na področju revidiranja sredstev EU in v zvezi z drugimi vprašanji, povezanimi z EU. Vsaka institucija imenuje uradnika za zvezo, ki skrbi za vzdrževanje stikov. Delovne skupine, mreže in projektne skupine sodelujejo pri razvijanju skupnih stališč in praks.

 

Mreža vrhovnih revizijskih institucij držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk

Sodišče sodeluje z VRI držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk za članstvo v EU, da bi omogočilo redno izmenjavanje informacij, razvilo revizijske metodologije in spodbujalo strokovno usposabljanje. To dela v sodelovanju s pobudo za podporo za izboljšanje upravljanja in vodenja (SIGMA), ki je skupna pobuda Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in EU.

Glavno sredstvo za sodelovanje je mreža VRI držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk, ki deluje podobno kot Kontaktni odbor. V okviru mreže se že več let periodično sestajajo vodje VRI in uradniki za zvezo, organizirajo pa se tudi delovne skupine, seminarji, delavnice in vzporedne revizije. Glavni cilj je spodbujanje izvajanje revizijskih metod in tehnik v skladu z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami EU.

network  

Sorodne povezave