Yes
No 

 

Posebno poročilo 23/2023: Prestrukturiranje in zasajanje vinogradov v EU
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Posebno poročilo 22/2023: Energija iz obnovljivih virov na morju v EU
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Posebno poročilo 21/2023: Pobuda Spotlight za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Posebno poročilo 19/2023: Prizadevanja EU za trajnostno upravljanje tal
Pregled 04/2023: Digitalizacija upravljanja sredstev EU
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Vodnik po metodologiji evropskega računskega Sodišča
Special report 17/2023: Circular economy
Posebno poročilo 17/2023: Krožno gospodarstvo
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Proračunsko leto 2022 - Poročilo odredbodajalca na podlagi prenosa pooblastil (v skladu s členom 74(9) finančne uredbe)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Posebno poročilo 18/2023: Podnebni in energetski cilji EU
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Posebno poročilo 15/2023: Industrijska politika EU na področju baterij
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Posebno poročilo 16/2023: Komisija in upravljanje dolga v okviru instrumenta NextGenerationEU
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Posebno poročilo 14/2023: Načrtovanje programov Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Posebno poročilo 12/2023: Nadzor EU nad kreditnim tveganjem bank – ECB je okrepila svoja prizadevanja, vendar je treba storiti več za izboljšanje zagotovila, da se kreditno tveganje ustrezno upravlja in krije
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Posebno poročilo 13/2023: Pooblaščeni gospodarski subjekti
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Dejavnosti Sodišča v letu 2022 – Letno poročilo o dejavnostih Evropskega računskega sodišča
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Posebno poročilo 10/2023: Pripravljalni ukrep o raziskavah na področju obrambe – Nekaj pridobljenih izkušenj, vendar zaradi časovnih omejitev in omejenih rezultatov ni dober pokazatelj za možnosti povečanja porabe EU za obrambo
Posebno poročilo 11/2023: Podpora EU za digitalizacijo šol
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Posebno poročilo 09/2023: Zagotavljanje dobavnih verig kmetijskih proizvodov med pandemijo COVID-19
Pregled 03/2023: Prevoz živih živali v EU: izzivi in priložnosti
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Posebno poročilo 08/2023: Intermodalni prevoz tovora: EU še daleč od tega, da prevoz tovora spravi s cest
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Posebno poročilo 06/2023: Nasprotja interesov v porabi EU za kohezijo in kmetijstvo
Posebno poročilo 07/2023: Zasnova kontrolnega sistema Komisije za mehanizem za okrevanje in odpornost
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Posebno poročilo 05/2023: Finančno okolje EU – Mozaik instrumentov, v zvezi s katerim so potrebne nadaljnje poenostavitve in večja odgovornost