Yes
No 

 

ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Posebno poročilo 08/2024: Cilji EU na področju umetne inteligence
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Posebno poročilo 07/2024: Sistemi Komisije za izterjavo nepravilnih odhodkov EU
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Evropsko računsko sodišče - Dejavnosti Sodišča v letu 2023
Posebno poročilo 06/2024: Instrument za begunce v Turčiji
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Posebno poročilo 05/2024: Register EU za preglednost
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Posebno poročilo 04/2024: Doseganje ciljev EU na področju varnosti v cestnem prometu
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Pregled 02/2024: Poročanje Komisije o stanju pravne države
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Posebno poročilo 03/2024: Pravna država v EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Mnenje 01/2024 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan
Pregled 01/2024: Ukrepi EU v zvezi s pripravništvi za mlade
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Posebno poročilo 02/2024: Usklajevalna vloga Evropske službe za zunanje delovanje
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Posebno poročilo 01/2024: Zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz osebnih avtomobilov
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Posebno poročilo 29/2023: Podpora EU trajnostnim pogonskim biogorivom v prometu
2024+ work programme
Program dela za leto 2024 in obdobje po njem
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Posebno poročilo 27/2023: Pregled neposrednih tujih naložb v EU
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Posebno poročilo 28/2023: Javno naročanje v EU
Poročilo o morebitnih pogojnih obveznostih, nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Sveta ali Komisije na podlagi te uredbe, za proračunsko leto 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Posebno poročilo 25/2023: Politika EU na področju akvakulture
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Letno poročilo o skupnih podjetjih EU za proračunsko leto 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Pregled 06/2023: Letno poročilo Komisije o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2022
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Pregled 05/2023: Reforma ekonomskega upravljanja EU: priložnosti, a tudi tveganja in izzivi
Special report 24/2023: Smart cities
Posebno poročilo 24/2023: Pametna mesta
Na kratko o reviziji agencij EU za leto 2022 Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za leto 2022
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies