Yes
No

​Poročila zunanjega revizorja o zaključnem računu Evropskega računskega sodišča

Brez poseganja v določbe člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerimi je Sodišče odgovorno za revidiranje vseh prihodkov in odhodkov Unije, in določbe o podeljevanju razrešnice iz člena 319 te pogodbe od konca proračunskega leta 1987 izkaze prihodkov in odhodkov Sodišča vsako leto revidira zunanji revizor.

Poročila zunanjega revizorja o zaključnem računu Sodišča za proračunska leta od 1987 do 1991 so bila poslana samo predsedniku Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor.

V skladu s sklepom, ki so ga člani Sodišča sprejeli na zasedanju 8. julija 1993, se poročila zunanjega revizorja od poročila za proračunsko leto 1992 naprej objavljajo v Uradnem listu Evropske unije.

Od objave finančne uredbe iz leta 2018 se v Uradnem listu objavlja le konsolidirani zaključni račun. Vendar pa Sodišče svoj zaključni račun še naprej objavlja na svojem spletišču.

Povezave