Yes
No



 

 

Special report 05/2024: EU Transparency Register
Posebno poročilo 05/2024: Register EU za preglednost
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Posebno poročilo 04/2024: Doseganje ciljev EU na področju varnosti v cestnem prometu
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Pregled 02/2024: Poročanje Komisije o stanju pravne države
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Posebno poročilo 03/2024: Pravna država v EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Mnenje 01/2024 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan
Pregled 01/2024: Ukrepi EU v zvezi s pripravništvi za mlade
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Posebno poročilo 02/2024: Usklajevalna vloga Evropske službe za zunanje delovanje
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Posebno poročilo 01/2024: Zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz osebnih avtomobilov
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Posebno poročilo 29/2023: Podpora EU trajnostnim pogonskim biogorivom v prometu
2024+ work programme
Program dela za leto 2024 in obdobje po njem
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Posebno poročilo 27/2023: Pregled neposrednih tujih naložb v EU
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Posebno poročilo 28/2023: Javno naročanje v EU
Poročilo o morebitnih pogojnih obveznostih, nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Sveta ali Komisije na podlagi te uredbe, za proračunsko leto 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Posebno poročilo 25/2023: Politika EU na področju akvakulture
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Letno poročilo o skupnih podjetjih EU za proračunsko leto 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Pregled 06/2023: Letno poročilo Komisije o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2022
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Pregled 05/2023: Reforma ekonomskega upravljanja EU: priložnosti, a tudi tveganja in izzivi
Special report 24/2023: Smart cities
Posebno poročilo 24/2023: Pametna mesta
Na kratko o reviziji agencij EU za leto 2022 Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za leto 2022
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Letno poročilo o agencijah EU za proračunsko leto 2022
ECA Journal N° 2/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Posebno poročilo 26/2023: Okvir za spremljanje smotrnosti mehanizma za okrevanje in odpornost
Posebno poročilo 20/2023: Podpiranje invalidov
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Posebno poročilo 20/2023: Podpiranje invalidov
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities