No
No
 
Europski revizorski sud (Sud) u svojstvu jedne od institucija EU-a provodi revizije unutar okvira utvrđenog zakonodavstvom EU-a.

Europski revizorski sud – institucija EU-a

Europski revizorski sud ima status institucije Europske unije. Taj status stekao je stupanjem na snagu Ugovora iz Maastrichta.

Europski revizorski sud – neovisni vanjski revizor EU-a

"Revizorski sud obavlja reviziju Unije" (UFEU članak 285)

Sud provodi revizije s dva glavna cilja – poboljšati financijsko upravljanje i izvješćivati građane EU-a o načinu uporabe financijskih sredstava EU-a.

Dužnosti Suda propisane Ugovorom

Ovlasti Suda proizlaze iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Sudu su odredbama Ugovora utvrđene sljedeće posebne uloge:

Sud izrađuje godišnje izvješće o prihodima i rashodima EU-a.

  • Sud detaljno ispituje računovodstvenu dokumentaciju EU-a. Kada uoči nepravilnosti u dokumentaciji, prijavljuje ih i upućuje na daljnju istragu.

  • U sklopu godišnjeg izvješća Sud Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja službeno mišljenje („izjavu o jamstvu”) o tome je li računovodstvena dokumentacija EU-a pouzdana te jesu li povezane transakcije bile zakonite i pravilne.

Sud također istražuje ostala pitanja koja se odnose na potrošnju sredstava EU-a.

  • Izdaje tematska izvješća s opažanjima o posebnim problemima, primjerice djelotvornosti potrošnje financijskih sredstava EU-a u određenom području.
  • Ostale institucije EU-a mogu od Suda zatražiti službeno mišljenje o bilo kojem pitanju koje se odnosi na proračun EU-a.

Sud ujedno pomaže Europskom parlamentu i Vijeću u njihovim provjerama načina na koji se troše sredstva iz proračuna EU-a.

Glavne pravne odredbe kojima se uređuju revizije koje Sud provodi mogu se pronaći u člancima od 310. do 325.

Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Tri su članka posebno bitna:

Poslovnik

Poslovanje Suda uređeno je različitim unutarnjim pravilima i postupcima. Najvažniji je od njih Poslovnik, kojim je utvrđeno funkcioniranje Suda. UFEU-om je propisano da Poslovnik Suda mora odobriti Vijeće Europske unije.

Etički okvir

Etičke smjernice i Kodeks ponašanja članova Europskog revizorskog suda dostupni su na stranici „Etička pitanja”.

Korisne poveznice