Yes
No

Jedinstveno tržište EU-a omogućuje slobodnije kretanje ljudi, usluga, robe i kapitala. Važna područja koja doprinose slobodi kretanja i neometanoj trgovini tržišno su natjecanje, normizacija i uzajamno priznavanje robe, prava potrošača, regulacija usluga, prava intelektualnog vlasništva i javna nabava.