No
No

​Odnosi Suda s Europskim parlamentom i Vijećem


Europski revizorski sud (Sud) pomaže Europskom parlamentu i Vijeću EU-a (Vijeće) da ispune svoje dužnosti kao proračunska tijela i tijela nadležna za davanje razrješnice koja provode nadzor nad izvršenjem proračuna EU-a.

Pravna osnova za odnose Suda s Europskim parlamentom i Vijećem utvrđena je u članku 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). U skladu s UFEU-om Sud "pomaže Europskom parlamentu i Vijeću u izvršavanju njihovih ovlasti nadzora nad izvršenjem proračuna."

Kao neovisni vanjski revizor EU-a Sud ispituje prihodovnu i rashodovnu računovodstvenu dokumentaciju Unije te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti te dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Također ih upoznaje s opažanjima o posebnim temama, koja iznosi u tematskim izvješćima, pregledima i mišljenjima.

Sud upućuje Parlamentu i Vijeću stručne nalaze i preporuke i tako pomaže proračunskim tijelima EU-a utvrditi jesu li sredstva Unije pravilno prikupljena i potrošena te im pruža potporu da mogu pratiti ostvaruje li se proračunom EU-a odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

Međuinstitucijski odnosi

Sud tijekom cijele financijske godine održava aktivan dijalog s Parlamentom i Vijećem uz očuvanje svoje nepristranosti kao neovisnog vanjskog revizora EU-a.

Jasno i pravodobno iznošenje revizijskih nalaza i preporuka Parlamentu i Vijeću jedan je od prioriteta Suda. Međuinstitucijski dijalog omogućuje da aktivnosti Suda pozitivno utječu na financijsko upravljanje EU-om i da Sud podupre zakonodavce EU-a u donošenju odluka i zakonodavnom radu koji se temelje na dokazima.

Služba za međuinstitucijske odnose u sklopu Uprave predsjedništva upravlja i koordinira odnosima Suda s Europskim parlamentom i Vijećem. Službenu odgovornost za njegove vanjske odnose, posebice odnose s drugim institucijama EU-a, snosi predsjednik Suda. Predsjednik može delegirati radne zadatke članu zaduženom za međuinstitucijske odnose, čija je dužnost doprinijeti širim i dubljim kontaktima između Suda i drugih institucija i tijela EU-a.

Službi za međuinstitucijske odnose možete se obratiti e-poštom:

Odnosi s Europskim parlamentom

European Parliament
Europskim parlamentom - © Europskoj uniji
Fotografije: EP/Genevieve ENGEL

Aktivnosti Suda korisne su svim odborima Europskog parlamenta te mnogim drugim parlamentarnim strukturama, kao što su međuparlamentarna izaslanstva i klubovi zastupnika. Svake godine Sud predstavlja svoje aktivnosti različitim odborima Europskog parlamenta i drugim parlamentarnim strukturama.

Ključni je partner Suda u Europskom parlamentu Odbor za proračunski nadzor (CONT). Taj je odbor odgovoran za odnose Parlamenta sa Sudom te sastavlja mišljenje Parlamenta o imenovanju članova Suda i razmatra njegova izvješća.

Također je odgovoran za kontrolu izvršenja proračuna Unije, Europskog razvojnog fonda te institucija i tijela koje financira EU. Taj odbor stoga ima ključnu ulogu u godišnjem postupku davanja razrješnice. Budući da su revizijske aktivnosti Suda temelj za postupak davanja razrješnice, CONT i Sud blisko surađuju tijekom cijele financijske godine. Taj je odbor odgovoran i za praćenje isplativosti financiranja sredstvima EU-a u provedbi politika EU-a. Većina tematskih izvješća i pregleda Suda stoga se predstavlja CONT-u dok se aktivnosti Suda u pogledu aspekta uspješnosti sve češće predstavljaju i različitim sektorskim odborima Parlamenta, koji zatim raspravljaju o njima.

Odnosi s Vijećem

European Council
Europsko vijeće - © Europskoj uniji

Aktivnosti Suda važne su za mnoga pripremna tijela Vijeća. Sud predstavlja sva tematska izvješća pripremnim tijelima Vijeća nadležnima za predmetno područje.

Glavni partner Suda u Vijeću je Odbor za proračun, koji se bavi godišnjim proračunskim postupkom EU-a, uključujući davanje razrješnice. Osim toga, Odbor za proračun odgovoran je za cjelokupni zakonodavni rad u području financijskog zakonodavstva EU-a, uključujući financijsku uredbu.

Vijeće, u skladu s člankom 286. UFEU-a, imenuje članove Suda nakon što ih predlože njihove države članice i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

Odnosi s vladama i parlamentima država članica


Revizijski nalazi i preporuke Suda mogu pomoći državama članicama u donošenju odluka o pitanjima povezanima s dobrim upravljanjem financijama EU-a i provedbom politika EU-a.

Članovi Suda održavaju kontakte s matičnim nacionalnim vladama i parlamentima. Ključni kontakti Suda na razini država članica uključuju ministarstva i parlamentarne odbore za europske poslove, financije i javne račune.

Služba za međuinstitucijske odnose Suda surađuje s predstavnicima nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu.

Postupak davanja razrješnice

Svake godine Europski parlament i Vijeće odlučuju hoće li odobriti izvršenje proračuna EU-a, odnosno "dati razrješnicu" Europskoj komisiji za određenu godinu. Taj je postupak poznat kao godišnji postupak davanja razrješnice.

President of the European Court of Auditors
Fotografije: Multimedijski centar Parlamenta

Kako bi podržao Parlament i Vijeće u njihovim aktivnostima u ulozi proračunskih tijela EU-a, Sud tim dvjema institucijama podnosi godišnja izvješća koja uključuju izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije EU-a te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija.

Postupak davanja razrješnice službeno se pokreće svake jeseni, kada predsjednik Suda u Europskom parlamentu, pred CONT, predstavi godišnje izvješće Suda na dan njegove objave. Nakon toga predsjednik Suda predstavlja godišnje izvješće na plenarnoj sjednici cijelom Parlamentu.

Na razini Vijeća postupak davanja razrješnice započinje kada predsjednik Suda predstavi godišnje izvješće Vijeću za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN).

CONT organizira javna saslušanja za svako ključno područje politike EU-a, kojima se obuhvaćaju sve institucije i tijela EU-a. Članovi Suda koji su izvjestitelji za relevantna područja sudjeluju u saslušanjima o razrješnici i predstavljaju različita poglavlja godišnjeg izvješća Suda te relevantna tematska izvješća i preglede.

Fotografije: Helena Piron / Sud

Usporedno sa saslušanjima o davanju razrješnice u Parlamentu revizorski timovi Suda predstavljaju svoja poglavlja godišnjeg izvješća Odboru Vijeća za proračun. Na temelju godišnjeg izvješća Suda Odbor Vijeća za proračun priprema nacrte preporuka za davanje razrješnice koje podnosi odboru CONT Europskog parlamenta.

Na temelju javnih saslušanja organiziranih na njegovim sjednicama CONT priprema izvješća o razrješnici, koja obuhvaćaju sva ključna područja politike i sve institucije. Izvješća tog odbora o razrješnici zatim se razmatraju na plenarnoj raspravi o razrješnici, na kojoj Vijeće također predstavlja svoje preporuke za davanje razrješnice. Parlament poziva predsjednika Suda da sudjeluje u toj javnoj raspravi o razrješnici kao i Komisijina povjerenika zaduženog za proračun EU-a.

Na plenarnoj sjednici svi zastupnici u Europskom parlamentu glasaju o tome treba li Komisiji i institucijama i tijelima EU-a dati razrješnicu za izvršenje proračuna EU-a.

Nakon glasanja predsjednik Parlamenta potpisuje rezolucije o razrješnici. Kada Parlament da razrješnicu, dolazi do službenog zaključenja računovodstvene dokumentacije relevantne institucije za predmetnu godinu. U slučaju uskraćivanja razrješnice za određenu instituciju ili tijelo EU-a odluka se odgađa za sljedeću jesen.

Do zaključenja određenog postupka davanja razrješnice sljedeći takav postupak već je u tijeku. Pružanjem potpore proračunskim tijelima i tijelima nadležnima za davanje razrješnice, odnosno Europskom parlamentu i Vijeću, u izvršavanju njihovih ovlasti nadzora nad izvršenjem proračuna EU-a Sud ima ključnu ulogu u očuvanju Unije koja financijskim sredstvima raspolaže pouzdano i odgovorno.

Kao i sve ostale institucije i tijela EU-a koji se financiraju iz proračuna EU-a i Sud podliježe postupku davanja razrješnice. Europski parlament i Vijeće svake godine pregledavaju godišnju računovodstvenu dokumentaciju Suda i njegove aktivnosti tijekom predmetne financijske godine zajedno s izvješćem neovisnog revizora te provode uobičajeni postupak davanja razrješnice. CONT poziva glavnog tajnika Suda na javno saslušanje o razrješnici radi razmjene stajališta i odgovaranja na pitanja članova odbora.

Korisne poveznice

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu